Prejsť na obsah
Verejnosť
Dňa 31. júla 2009 Európska komisia vyhlási výzvy na podávanie projektov, tzv. výskumných projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP projekty). Je to novinka vo financovaní výskumu a vývoja, za ktorou sa skrýva spoločný podiel na financovaní výskumu zo strany EK a priemyslu v pomere 50:50. EK týmto sleduje zámer zmiernenia dôsledkov hospodárskej krízy v Európe.

Výzvy na podávanie PPP projektov sú pripravované v piatich tematických prioritách 7. rámcového programu EÚ pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné aktivity. Ide o Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie, Informačné a komunikačné technológie, Energie, Životné prostredie a Doprava.

Podpora je sústredená do troch programov:
-         továrne budúcnosti,
-         energeticky úsporné budovy a
-         zelené automobily.

Prvý program „Továrne budúcnosti“ má štyri hlavné podprogramy:
1. podpora vývoja nových adaptívnych technológií typu "plug-and-produce",
2. riešenie zásobovacích metód a logistiky pre malosériovú výrobu,
3. vývoj nových riadiacich inteligentných výrobných a kontrolných systémov s implementáciou mikro- a nano-technológií pre výrobu výrobkov s vyššou pridanou hodnotou, pri súčasnom znížení energetickej a materiálovej náročnosti,
4. informačné a komunikačné technológie pre výrobu s nízkou záťažou pre životné prostredie.

Druhý program „Energeticky úsporné budovy“ je zameraný na zníženie energetickej náročnosti budov, pretože 40 percent energie v EÚ sa používa práve na vykurovanie budov. Program má päť hlavných podprogramov:
1. vývoj nových vysoko výkonných izolačných materiálov s využitím nanotechnológií a nanomateriálov,
2. nové technológie pre zvýšenie celkovej energetickej efektívnosti na vyššej územnej úrovni,
3. informačné a komunikačné technológie pre energeticky efektívne budovy a verejné priestranstvá,
4. hľadanie a vývoj riešení na zvýšenie energetickej efektívnosti historických budov,
5. podpora programu zatepľovania budov.

Tretí program „Zelené automobily“ má tri hlavné priority:
1. podpora elektrifikácie cestnej a mestskej dopravy,
2. zvýšenie energetickej účinnosti vozidiel (s dôrazom na motory s vnútorným spaľovaním a znižovanie valivého odporu),
3. zdokonalenie logistiky a optimalizácia dopravných systémov.
Ide o zameranie na nové energetické nosiče, nové batérie, vývoj hybridných pohonov, riadiacich a kontrolných mechanizmov pre elektromobily a tak isto výstavba potrebnej infraštruktúry.

Je tu však aj množstvo ďalších programov, napríklad vývoj nových materiálov a technológií pre fotoniku, pre elektroniku, vývoj nanotechnológií a nanomateriálov pre medicínske aplikácie a mnohé ďalšie.

Výzvy na podávanie projektov vo všetkých prioritách budú uzatvorené 3. novembra 2009. Pre Zelené automobily (okrem tematickej oblasti Informačné a komunikačné technológie) bude uzávierka 14. januára 2010.

V snahe pritiahnuť priemyselných partnerov EK prispôsobuje aj kritériá na posudzovanie projektov a urýchľuje proces vyhodnocovania projektov tak, aby prvé kontrakty boli podpísané už v apríli 2010. Celková suma vyčlenená na PPP projekty zo strany EÚ v roku 2010 bude 268 mil. Eur.

Dňa 13. 7. 2009 sa k PPP projektom uskutočnil v Bruseli informačný deň. Informácie z neho vo forme prezentácií, webového prenosu ako aj informácie o brokerage aktivitách môžete nájsť na http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/lists/events-fp7-information-day_en.html .

Ďalší informačný deňZeleným automobilom bude 28. – 29. 9. 2009 v Bruseli. Všetky potrebné informácie nájdete na http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/lists/list_114_en.html .