Prejsť na obsah
Verejnosť

 

V uplynulých dňoch odovzdal rektor STU, prof. Robert Redhammer, dekréty excelentným mladým výskumníkom, ktorí budú riešiť tzv. „pokračujúce projekty mladých“.

Program na motiváciu a podporu zvyšovania kvality a efektívnosti vedecko-výskumnej činnosti mladých vedecko-výskumných pracovníkov – pokračujúce projekty - otvára svoj druhý ročník. Tento program je zameraný na zviditeľnenie excelentných mladých výskumníkov z jednotlivých súčastí STU (doktorandi a mladí výskumní pracovníci), ktorí v uplynulom roku úspešne riešili projekt STU v rámci výzvy Projektov mladých.

Počas septembra bolo vybraných 5 projektov, ktoré budú riešitelia riešiť do konca septembra 2015.

Projekty sú v poradí podľa fakúlt:

  • Aplikácia generatívneho projektovania v automobilovom priemysle, AGEPROVAP, Ing. Jana Gavačová, SjF,
  • Verifikácia únavového kritéria pri multiaxiálnom neproporcionálnom zaťažení (ťah-krut), MultiAx, Ing. Matúš Margetin, PhD., SjF,
  • Rozšírená softvérová extrakcia charakteristických vlastností daktyloskopických vzorov, FingerDetective2014, Ing. Pavol Marák, FEI,
  • Počiatočné štádiá a progres neurodegenerácie mozgu skúmané in vivo MRI a 1H, 31P MR spektroskopiou na animálnom modeli, EMERLAND, Mgr. Radka Tušková, FChPT a
  • Testovanie vybraných technológií a parametrov spájania titánu a zliatiny hliníka s využitím numerickej simulácie, AL-TI-NU-SIM, Ing. Eva Babalová, PhD., MTF.

Odovzdanie dekrétu Ing. Jane Gavačovej

Odovzdanie dekrétu Ing. Jane Gavačovej 

 

Odovzdanie dekréru Ing. Matúšovi Margetinovi, PhD. 

Odovzdanie dekréru Ing. Matúšovi Margetinovi, PhD. 

 

Odovzdanie dekrétu Mgr. Radke Tuškovej 

Odovzdanie dekrétu Mgr. Radke Tuškovej 

Informácia z odovzdávania dekrétu na MTF.