Prejsť na obsah
Verejnosť

Konzorcium projektu TRANSGREEN vedenom WWF Rakúsko získalo Európsku cenu v kategórii cezhraničnej spolupráce a vytváranie sietí. Zvíťazilo s projektom „Spoločná snaha o vývoj dopravných sietí bezpečných a priateľských pre prírodu Karpát“. Súčasťou konzorcia bol tím STU pod vedením profesora Maroša Finku z Ústavu manažmentu. 

Slovenskí členovia konzorcia projektu TRANSGREEN boli ako univerzitné pracovisko zodpovední za  vedeckú a metodologickú časť projektu vo väzbe na priestorové plánovanie. Ich prihlášku spracovali kolegovia z českej Štátnej ochrany prírody, s ktorými riešili spoločné projekty už v minulosti a žali s nimi úspechy - jeden z nich (AKK) správa UNEP menovala ako príklad najlepšej praxe vo svete, druhý dostal cenu EÚ pre cezhraničné projekty. Projekt TRANSGREEN je zameraný na plánovanie integrovanej dopravnej a zelenej infraštruktúry v prospech ľudí a prírody podunajsko-karpatského regiónu. 

„Výstupy projektu ukazujú, že spolupráca prírodovedcov, inžinierov, ekonómov, politikov a širokej verejnosti zastrešená priestorovým plánovaním môže zabezpečiť harmonizáciu ľudských aktivít v krajine s ochranou a zachovaním biodiverzity, zabezpečením prepojenosti jednotlivých častí krajiny a eliminovaním prekážok migrácie zvierat žijúcich vo voľnej prírode,“ priblížil profesor Maroš Finka.

Karpaty sú jednou z najbohatších prírodných oblastí v Európe a majú obrovskú rozmanitosť biotopov, fauny a flóry, ktoré sú do veľkej miery chránené sieťou Natura 2000. V posledných desaťročiach však udržateľný rozvoj tohto regiónu spochybnil rýchly rast dopravnej infraštruktúry. Mal negatívny vplyv na populácie mnohých druhov, najmä zvierat, ktoré sú závislé od voľného pohybu po krajine, za hranice jednotlivých lokalít sústavy Natura 2000. Táto čoraz dôležitejšia otázka fragmentácie krajiny viedla k nadviazaniu medzinárodnej interdisciplinárnej spolupráce v rámci projektu TRANSGREEN financovaného z prostriedkov EÚ Interreg. Projekt viedol WWF v strednej a východnej Európe. Jeho sieťová iniciatíva zahŕňa 16 partnerov zo šiestich krajín (Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Rakúsko, Maďarsko a nečlenská krajina Ukrajina). Spolu predstavuje široký prierez sektormi (ochrana prírody, doprava a územné plánovanie) a inštitúciami (verejné orgány, vedecké inštitúcie, mimovládne organizácie, súkromné ​​podniky a medzinárodné organizácie) na všetkých úrovniach (miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej). Partnerstvo sa zameriavalo najmä na činnosti, ktoré by viedli k zlepšeniu rámca plánovania a rozvoja bezpečných a ekologických riešení cestnej a železničnej dopravy. Zahŕňali okrem iného zber údajov, spoločné terénne práce v troch vybraných pilotných oblastiach (Kysuce – Beskydy (CZ-SK), Arad – Deva (RO), Tirgu Mures-lasi (RO)), budovanie kapacít, stretnutia zainteresovaných strán a semináre.

Vyvinuté boli spoločné metodiky monitorovania kolízií a mortality zvierat pri dopravných nehodách na cestách. Pre tri pilotné oblasti boli vypracované hĺbkové analýzy využívajúce tieto metodiky a ich výsledky sa premietli do katalógov navrhovaných opatrení na zníženie bariérového efektu ciest. Konečným výsledkom, ktorý koordinovala ŠOP v Českej republike, je komplexný balík materiálov s názvom „Pokyny pre divú zver a dopravu v Karpatoch“. Popisuje a odporúča integrované plánovanie, výstavbu, správu a monitorovanie integrovanej dopravnej infraštruktúry, ktoré zabezpečia ochranu biodiverzity a zminimalizujú fragmentáciu krajiny. Tieto usmernenia sa budú presadzovať v rámci implementácie Karpatského dohovoru jednotne vo všetkých zúčastnených karpatských krajinách.