Prejsť na obsah
Verejnosť

CVTI SR požiadalo STU o súčinnosť v súvislosti s implementáciou národných projektov, ktorých je prijímateľom. Ide o dotazník, ktorého výsledky  môžu mať výrazný dosah na nástroje hodnotenia vedy. Bolo by preto vhodné, aby sa doň STU zapojila.

V súčasnosti prebieha na podnet Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR analýza jednotlivých národných projektov. Konkrétne ide o projekty:

  1. Informačný systém výskumu a vývoja - prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií (NISPEZ IV)
  2. Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktúra pre inštitúcie výskumu a vývoja (DC VaV II)
  3. Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku (NITT SK II)
  4. Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (PopVaT II)

Cieľom analýzy je predovšetkým posúdiť prínos, príp. potenciál pre pokračovanie.

Napriek načasovaniu dotazníka by bolo vhodné vyplniť predmetný dotazník (sú tam napr. otázky prístupu a využívania databáz, ktoré sú pre našu prácu rozhodujúce, ale aj otázky transferu technológií, popularizácie vedy  a pod.).

Termín na vyplnenie dotazníka: najneskôr do 18.8.2021.

Poznámka: Otázky k národným projektom, s ktorých výsledkami neprichádzate vo svojej vedeckej praxi do styku, nie je potrebné vypĺňať. Časová náročnosť vyplnenia dotazníka by nemala presiahnuť 10 min.

Dotazník je dostupný na: https://www.survio.com/survey/d/O1B1K4S9A7R3V4H1T