Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor Slovenskej technickej univerzity vymenoval nového dekana Fakulty informatiky a informačných technológií STU doc. Ing. Pavla Čičáka, PhD., s účinnosťou od 2. 12. 2011. Urobil tak na stretnutí akademickej obce fakulty. Docent Čičák doteraz pôsobil vo funkcii prodekana fakulty. Na poste dekana vystriedal prof. RNDr. Ľudovíta Molnára, DrSc., ktorý zastával túto pozíciu 8 rokov. Profesor Molnár sa významnou mierou zaslúžil o vznik fakulty pred ôsmimi rokmi.

Docent Pavel Čičák na STU pôsobí už 32 rokov, z toho 4 roky bol poverený riadením Ústavu počítačových systémov a sietí FIIT a osem rokov zastával funkciu prodekana pre zahraničnú a domácu spoluprácu a propagáciu fakulty.

„Fakulta informatiky a informačných technológií je najmladšou a dynamicky sa rozvíjajúcou fakultou. Nasledujúce obdobie prinesie ďalšie veľké príležitosti. Bude treba, napríklad, rozbehnúť prevádzku novej budovy, do ktorej sa fakulta presťahuje na jar budúceho roka. To sú radostné úlohy, no tiež starosti. Prajem novému pánovi dekanovi v jeho zodpovednej funkcii veľa úspechov,“ povedal Robert Redhammer, rektor univerzity. Rektor poďakoval odstupujúcemu dekanovi za jeho pôsobenie vo funkcii. Konštatoval, že práve profesor Molnár sa pričinil o vznik fakulty.

Profesor Molnár pôsobí na Slovenskej technickej univerzite už 50 rokov. Jedno obdobie bol rektorom STU, predsedom akademického senátu univerzity a dve obdobia dekanom Fakulty informatiky a informačných technológií.