Prejsť na obsah
Verejnosť

Na zasadnutí VR STU boli odovzdané 2 dekréty profesor emeritus:
- prof. Ing. Jaroslavovi Tichému, CSc.zo Strojníckej fakulty a
- prof. Ing. Jozefovi Slámovi, PhD.z Fakulty elektrotechniky a informatiky
a jeden dekrét hosťujúceho profesora doc. Ing. Jánovi Bošanskému, PhD. z Materiálovotechnologickej fakulty.

Na programe VR STU boli 4 inauguračné prednášky:
- doc. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc. z MTF STU v odbore inžinierstvo kvality produkcie
- doc. Ing. Ivan Chmúrny, PhD. zo SvF STU v odbore teória a konštrukcie pozemných stavieb
- doc. Ing. Michal Varchola, CSc. zo SjF STU v odbore hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia
- doc. Ing. Hana Lošťáková, CSc. z Univerzity v Pardubiciach v odbore priemyselné inžinierstvo a manažment.

VR STU taktiež schválila návrh dekana Stavebnej fakulty STU na udelenie titulu "doctor honoris causa" : Drhc. O.Univ.-Prof.Dipl.-Ing.Dr.techn. Heinzovi Brandlovi.