Prejsť na obsah
Verejnosť
Študijný pobyt európskej mládeže v Japonsku pre rok 2010
Ministerstvo zahraničných vecí Japonska pozýva mladých Európanov na desaťdňový študijný pobyt v Japonsku, ktorý sa uskutoční v dvoch turnusoch v novembri 2010. Zámerom pobytu je vzbudiť záujem mladých ľudí o Japonsko pomocou poznania mnohých jeho aspektov (japonskej politiky, ekonomiky, kultúry, spoločnosti ... atď.). Veríme, že práve priblíženie a pochopenie Japonska účastníkmi pobytu prispeje k posilneniu pút medzi Japonskom a európskymi krajinami.

Podmienky účasti na programe:
Uchádzači o štipendium musia spĺňať nasledovné kritériá:
(a) občania nasledovných krajín:
Andora (prihlášky sa podávajú na veľvyslanectve Japonska vo Francúzsku), Belgicko, Bulharsko, Cyprus (prihlášky sa podávajú na veľvyslanectve Japonska v Grécku), Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko (prihlášky sa podávajú na veľvyslanectve Japonska vo Švajčiarsku), Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta (prihlášky sa podávajú na veľvyslanectve Japonska v Taliansku), Monako (prihlášky sa podávajú na veľvyslanectve Japonska vo Francúzsku), Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino (prihlášky sa podávajú na veľvyslanectve Japonska v Taliansku), Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia a EÚ*.
Poznámka: Uchádzačmi EÚ* môžu byť funkcionári a stážisti inštitúcií EÚ (Európska komisia, Rada EÚ, Európsky parlament ... atď.), ktorí majú národnosť niektorej z 27 krajín EÚ.
(b) vek 25 - 35 rokov (k 1. júnu 2010)
(c) schopnosť efektívne komunikovať v anglickom jazyku
(d) nie sú študentmi SŠ alebo VŠ v dennom štúdiu
(e) neakceptujú sa prihlášky od žiadateľov, ktorí v minulosti navštívili Japonsko alebo majú bezprostredný plán na pobyt v Japonsku
(f) adepti musia byť flexibilní, spoločenskí a schopní zapojiť sa do skupinových aktivít
(g) od účastníkov pobytu sa očakáva, že po návrate doručia na japonskému zastupiteľskému úradu v domovskej krajine krátky report a vyplnený dotazník.

Termín a dĺžka stáže: Skupina A a B: 10 dní v termínoch
A: 8. - 18. november 2010
B: 29. november - 9. december 2010
Počet účastníkov: Celkovo 37 účastníkov v oboch skupinách

Program stáže:
(A) Spoznávanie kultúrnych, ekonomických a politických aspektov Japonska z tradičného i moderného pohľadu formou prednášok a exkurzií.
(B) Diskusie s mladými Japoncami
(C) Výlety a cestovanie po Japonsku
(D) Pobyt v hostiteľskej rodine.

Uchádzači musia doručiť na adresu
Veľvyslanectvo Japonska v SR
Kultúrna sekcia
Hlavné námestie 2
813 27 Bratislava

nasledovné dokumenty najneskôr do 20. júla 2010 (upozornenie: do tohto termínu musia byť dokumenty doručené na veľvyslanectvo):
(a) Životopis (vrátane e-mailovej adresy a telefónneho čísla)
(b) Motivačný list v anglickom jazyku na tému "What would you do to strengthen relationship between Japan and your country (Europe or EU)"
(c) Esej v anglickom jazyku na tému „The future between Europe and Japan".

Upozornenie:
Materiály v anglickom jazyku musia byť doručené na adresu veľvyslanectva osobne alebo poštou. Zdôrazňujeme, že prihlášky zaslané faxom, alebo e-mailom veľvyslanectvo neakceptuje.
Všetky dokumenty vrátane životopisu musia byť v anglickom, prípadne japonskom jazyku.
Uchádzači sa o štipendium musia uchádzať vo svojej krajine, prihlášky cudzích štátnych príslušníkov neprijímame.
Vyžiadané prihlášky a dokumenty sa uchádzačom nevracajú.
Ústne pohovory s vybranými uchádzačmi, ktorí prejdú prvým výberovým kolom, sa budú konať v priestoroch Veľvyslanectva Japonska v SR v polovici augusta 2010.