Prejsť na obsah
Verejnosť

Termín na prekladanie kompletných projektových žiadostí v rámci 11. kola priebežnej výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013 bol stanovený na 10. apríla 2013.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je potrebné predložiť na Spoločný technický sekretariát v aktuálnom elektronickom formulári. Formulár žiadosti je k dispozícii na stiahnutie na stránke programu www.sk-at.eu (v sekcii download).

Celkové strategické ciele Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013 sú postavené na budovaní aktívneho hraničného regiónu, založeného na znalostnej ekonomike, regiónu, ktorý je atraktívny pre sociálne a environmentálne aktivity a ktorý má dôležitú úlohu medzi európskymi metropolitnými regiónmi.

Realizácia zámerov znalostnej ekonomiky v hraničnom regióne si vyžaduje venovať špecifickú pozornosť nasledujúcim konkrétnym cieľom programu:

  • Intenzifikácia a zvyšovanie kvality spolupráce medzi partnermi programu za účelom vytvorenia a udržiavania vhodných a flexibilných sietí, štruktúr a zoskupení pre spoluprácu
  • Mobilizácia relevantných činiteľov zo súkromného a verejného sektora, koordinácia ich úsilia a zdrojov, aby sa zabezpečilo, že podporené intervencie sú správne zacielené
  • Podpora rýchleho hospodárskeho rastu spolu s rozvojom udržateľnej spoločnosti s dôrazom na kvalitu životného prostredia a začlenenie do spoločnosti
  • Plné využitie procesov a prístupov vedúcich k vyššej znalostnej kapacite jednotlivcov, organizácií, spoločenstiev a regiónov  prostredníctvom odovzdávania know-how a skúseností.

Projekt predložený v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko musí vo všeobecnosti spĺňať nasledujúce požiadavky:

  • Preukázateľný, významný a udržateľný cezhraničný dopad
  • Relevantné cezhraničné partnerstvo
  • V projektovom partnerstve musí byť zastúpená minimálne jedna inštitúcia z každej krajiny (Slovenská republika a Rakúsko) - minimálne jeden z partnerov musí mať svoje sídlo v cezhraničnom regióne
  • Projekt musí vo všeobecnosti priniesť pridanú hodnotu
  • Implementácia projektu musí prebehnúť v období medzi 1. januárom 2007 a 30. júnom 2015