Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

 

v snahe naplniť jednu z kľúčových úloh Vedenia STU smerujúcu k posilneniu motivácie pracovníkov STU na publikovanie v špičkových a vysokoimpaktovaných periodikách vyhlasuje finančne dotovanú cenu o

      1.      Publikácie v časopise NATURE alebo SCIENCE alebo autora publikácií s najvyšším počtom citácií podľa databázy najcitovanejších publikácií evidovaných na www stránke Thomson Reuters: http://highlycited.com/.

      2.      Publikácie, ktoré vyšli v roku 2017 v časopisoch, ktoré spadajú do 10 % percentilu časopisov podľa impakt faktorov (IF podľa jednotlivých vedných odborov vedených v JCR Thomson Reuters).

      3.      Publikáciu, ktorá bola publikovaná v rokoch 2015 - 2017 a mala najvyšší počet ohlasov podľa SCI.

V prípade viacerých publikácií predložených na ocenenie rektor rozhodne o ocenených publikáciách.

Daná publikácia pracovníka STU môže byť predložená iba v prípade, že nebola ocenená vo výzvach v minulých rokoch.

Vo všetkých prípadoch budú akceptované publikácie, kde je autorom alebo spoluautorom pracovník STU na ustanovený týždenný pracovný čas, interný doktorand alebo študent denného štúdia a v publikácii je uvedená príslušnosť k STU.

 

Finančné ocenenie:

            Kategória (1) bude finančne dotovaná sumou 3000,- €
            Kategória (2) bude finančne dotovaná sumou 2000,- €
            Kategória (3) bude finančne dotovaná sumou 1000,- €

 

Harmonogram výzvy :

  • Vyhlásenie výzvy – 9. 10. 2017
  • Uzávierka podávania návrhov na Útvar vedy a medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce R STU v písomnej forme podpísané dekanom fakulty (alebo povereným členom vedenia fakulty) do 9. 2. 2018. Návrh je potrebné doložiť jedným výtlačkom (kópiou) predkladanej publikácie, prípadne výpisom citačných odkazov z SCI citačnej databázy.
  • Oficiálne vyhlásenie výsledkov ceny rektora - na akademickej slávnosti pri príležitosti Dňa učiteľov a zverejnenie na webovom sídle STU.

ocenení autori top publikácii z minulého roka

Víťazi výzvy z minulého roka: Ing. Pavol Jakubec, PhD., Ing. Ivan Šalitroš, PhD., Ing. Ľubomír Švorc, PhD. - viac o ocenených na stuba.sk