Prejsť na obsah
Verejnosť

Štipendiá sú určené vysokokvalifikovaným európskym a japonským výskumníkom, ktorí majú PhD. alebo aspoň magisterský/inžiniersky stupeň vysokoškolského vzdelania v akomkoľvek študijnom odbore.

Oprávnenosť požiadať o štipendium v období do desiatich rokov po získaní PhD. alebo magisterského titulu. Predĺženie tejto desaťročnej lehoty je možné v výnimočných prípadoch. Źiadosť o výnimku musí vysvetlená v prihláške spolu s podpornou dokumentáciou, ktorá sa pripojí k prihláške. Výskumníci bez štátnej občianstva musia mať trvalý pobyt a občianstvo v Európe alebo v Japonsku.

Európski držitelia štipendijného grantu musia svoju výskumnú stáž stráviť v Japonsku a japonskí v rámci Európy. Štipendiá sú udeľované na obdobie minimálne troch mesiacov a maximálne jedného roka. Finančná podpora je od 22 500 po 27 500 eur na rok a pro rata pre jednotlivé dĺžky stáží.

Pre online registráciu navštívte webstránku Canonu, deadline je do 15. septembra 2014. Všetka komunikácia ako aj prihlášky musia byť v angličtine.

Link na stránku nadácie Canon