Prejsť na obsah
Verejnosť

Transfer technológií je v dobe dynamického vývoja technológií a ich rýchleho zavádzania do praxe stále aktuálnejšia a významnejšia téma. Na STU sa jej intenzívne venuje Kancelária spolupráce s praxou (KSP) a problematiku sleduje aj špecializovaný bulletin TTb, kam prispievajú aj naši experti.

Už pred šiestimi rokmi vytvorilo sedem verejných vysokých škôl, Centrum vedecko-technických informácií SR a Slovenská akadémia vied združenie „Národné centrum transferu technológií SR (NCTT SR)“, ktorého spoločným cieľom je podpora realizácie transferu technológií vedeckovýskumných inštitúcií Slovenskej republiky.

STU na jeho činnosti zastupuje Kancelária spolupráce s praxou (KSP) ako organizačná zložka Know-how centra STU. Poslaním KSP je vytvárať na STU priaznivé podmienky pre transfer výsledkov vedecko-výskumnej činnosti z fakúlt a ústavov do spoločenskej a hospodárskej praxe. KSP poskytuje zamestnancom a študentom STU poradenstvo a služby v oblasti ochrany duševného vlastníctva, zabezpečenie podávania  prihlášok na Úrade priemyselného vlastníctva SR, ohodnotenie výsledkov výskumu a vývoja na pôde STU z hľadiska ich komerčného využitia, vyhľadávania a sprostredkovania kontaktov na partnerov z priemyselnej praxe. KSP taktiež poskytuje právnu podporu pri uzatváraní licenčných zmlúv a zmlúv o dielo, sprostredkovanie kontaktov a spolupráce s Univerzitným technologickým inkubátorom STU, aktívnu propagáciu výsledkov výskumu zrealizovaného na STU. Pre externé podniky a organizácie zabezpečuje KSP spoluprácu na výskumných a vývojových projektoch, odborné konzultácie, merania, testovania a vypracovanie expertízy v rôznych oblastiach.

Podieľa sa aj na príprave časopisu TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin (TTb), ktorý vydáva CVTI SR. V jeho redakčnej rade TTb má STU zastúpenie v osobe prof. Mariána Peciara a Lucie Rybanskej z KSP. Je to interdisciplinárny odborný časopis zameraný na oblasť prenosu technológií a inovácií do praxe. Vychádza 2x ročne, v online formáte open access. Autormi odborných článkov sú skúsení experti v tejto oblasti a pochádzajú prevažne s akademického a vedeckého prostredia. Časopis je určený pre akademikov, vedcov, pracovníkov centier transferu technológií, statupistov, podnikateľov, ale i študentov rozličných odborov. Časopis spĺňa podmienky periodika typu Open Access a uchádza sa o indexovanie v medzinárodných databázach.

V TTb majú priestor aj aktivity a tvorcovia z STU, pozrite si príklady:

https://ttb.sk/clanky/vstupy-pre-transfer-poznatkov-z-projektu-slovakion-ako-etalonu-slovenskej-vedy/

https://ttb.sk/clanky/jadrova-energia-a-prikladny-transfer-poznatkov/

https://ttb.sk/clanky/centra-transferu-technologii-%CC%B6-ucastnici-zdruzenia-narodneho-centra-transferu-technologii-sr/  .