Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská akadémia vied ako Sprostredkovateľ Blokového grantu "Podpora vedy a výskumu vo vybraných smeroch významných pre Slovenskú republiku a EÚ" financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podprojekty pre žiadateľov zo sektora verejnej správy, mimovládnych organizácii a zo súkromného sektora.

Dátum vyhlásenia výzvy je 8. apríla 2008.

Termín ukončenia predkladania žiadostí je 7. júla. 2008 o 13.00 hod.

Blokový grant má slúžiť na koncentráciu riešiteľských kapacít a finančných prostriedkov vo vybraných štyroch výskumných oblastiach a to:
* Nanotechnológie
* Biotechnológie a potraviny
* Trvalo udržateľný rozvoj
* Obnoviteľné zdroje energie

V rámci výzvy sa môžu o nenávratný finančný príspevok na výskumné riešenie uchádzať výskumné organizácie zo sektora verejnej správy, mimovládnych organizácií a zo súkromného sektora so sídlom v Slovenskej republike. Výška nenávratného finančného príspevku na jeden podprojekt sa pohybuje od 50 000 EUR do 150 000 EUR na celú dobu riešenia, celková výška nenávratného finančného príspevku na realizáciu Blokového grantu je 971 765 EUR, z toho je na financovanie podprojektov alokovaných 903 742 EUR. Blokový grant sa bude realizovať v rokoch 2008 až 2010.

V časti Výzva, príručka a formuláre <http://www.sav.sk/?lang=sk&charset=&doc=services-news&news_no=1907> sú zverejnené text výzvy s podmienkami účasti, príručka pre žiadateľa a formuláre na podanie žiadosti.
V časti Dokumenty a usmernenia <http://www.sav.sk/?lang=sk&charset=&doc=services-news&news_no=1910> sú zverejnené všetky dokumenty a usmernenia týkajúce sa blokového grantu a podprojektov, ktoré je potrebné dodržiavať pri plánovaní a realizácii.

Uvedené dokumenty a ďalšie informácie sú tiež zverejnené na webovej stránke Národného kontaktného bodu www.eeagrants.sk

V časti Informácie <http://www.sav.sk/?lang=sk&charset=&doc=services-news&news_no=1909> budú priebežne zverejňované informácie týkajúce sa realizácie blokového grantu a podprojektov.