Prejsť na obsah
Verejnosť

Spoločný podnik Bio-based Industries (BBI)  vznikol ako partnerstvo verejného a súkromného sektora zamerané na zvýšenie investícií do rozvoja udržateľného priemyselného sektora na báze obnoviteľných a bio zdrojov v Európe ako súčasť programu Horizont 2020.

Cieľom BBI je zabezpečiť prínos pre životné prostredie a sociálno-ekonomickú situáciu európskych občanov, zvýšenie konkurencieschopnosti Európy, ako aj prispieť k profilovaniu Európy ako kľúčového hráča v oblasti výskumu, predstavenia a implementácie vyspelých biotechnologických produktov a biopalív.

Spoločný podnik BBI bude taktiež hrať dôležitú úlohu pri rozvoji biohospodárstva v Európe, nakoľko zámerom BBI  je prispieť k hospodárstvu založenému na efektívnejšom využití zdrojov a udržateľnom znižovaní emisií uhlíka, ako aj prispieť k zvýšeniu hospodárskeho rastu najmä vo vidieckych oblastiach prostredníctvom rozvoja udržateľného a konkurencieschopného biopriemyslu v Európe. Biopriemysel bude založený na pokročilých biorafinériách, ktoré získavajú biomasu trvalo udržateľným spôsobom, a to najmä s cieľom:

  • Predstaviť technológie umožňujúce výrobu nových chemických stavebných prefabrikátov, nových materiálov a nových spotrebiteľských produktov z Európskej biomasy s cieľom nahradiť potrebu fosílnych vstupov.
  • Rozvíjať obchodné modely integrujúce hospodárske subjekty naprieč hodnotového reťazca od dodávok biomasy pre biorafinérie po spotrebiteľa biomateriálov, chemikálií a biopalív, a to aj prostredníctvom vytvárania nových prepojení medzi sektormi a podpory interdisciplinárnych združení. 
  • Zriadiť biorafinérie ako vlajkové lode slúžiace ako príklad a prezentácia pre technológie a obchodné modely pre biomateriály,  chemikálie a biopalivá. Taktiež budú príkladom pre preukázanie zlepšenia nákladov a výkonov na úroveň konkurencieschopnú s fosílnymi alternatívami.

Hlavné zameranie BBI:

  • Vstupné suroviny: podporovať udržateľné dodávky biomasy so zvýšenou produktivitou a budovanie nových distribučných kanálov.
  • Biorafinérie: zefektívniť sprácu prostredníctvom výskumu a vývoja, ako aj preukázať efektívnosť a hospodársku udržateľnosť biorafinérií
  • Trhy, produkty a postupy: rozvíjať trhy pre biomateriály a optimalizovať postupy

Viac informácií o BBI nájdete na stránke http://www.bbi-europe.eu.

 

VÝZVA na predloženie návrhov projektov

Program:                                           Horizont 2020

Celkový rozpočet                               €100,000,000

Dátum uzávierky výzvy:                     15. 9. 2015

Návod pre účastníkov:

http://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/documents/BBI_JU_call_2014_Specific_Guide_for_Applicants.pdf

Podmienky účasti:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-a-countries-rules_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-b-adm_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-c-elig_en.pdf

 

Výzvy na predloženie návrhov sú zverejnené pre tieto tri tematické okruhy:

• Od lignocelulózových surovín k pokročilým chemikáliám, materiálom alebo etanolu na bio základe

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/17081-bbi.vc1.f1.html

• Valorizácia celulózy v nových výrobkoch s pridanou hodnotou

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/17082-bbi.vc2.f2.html

• Inovačné procesy pre obnovu a úpravu cukru z komunálneho odpadu

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/17083-bbi.vc4.f3.html#tab1

 

Informačný deň BBI

Aké výhody Vám BBI prináša? Čo pokrýva nová výzva na predloženie návrhov?  Ako môžete požiadať o finančné prostriedky?

BBI k tejto iniciatíve usporadúva dňa 26. 6. 2015 v Bruseli informačný deň.

Viac informácií a registráciu na informačný deň nájdete na stránke  http://www.bbi-europe.eu/events/bio-based-industries-joint-undertaking%E2%80%99s-2015-info-day.