Prejsť na obsah
Verejnosť

Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Federálnou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 26. februára 2001 v Bratislave v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike.

Ciele výzvy

Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:

  • príprava spoločných medzinárodných projektov;
  • príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
  • aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
  • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
  • zbieranie výskumných materiálov;
  • zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

Oprávnení žiadatelia

Žiadosti môžu podávať právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja.

Dátum a čas uzavretia: 29.7.2013, 12.00 hod.

Doba riešenia projektov

Začiatok riešenia projektu je najskôr 01. 01. 2014. Najneskorší termín ukončenia riešenia projektu je 31. 12. 2015.

Oprávnené náklady na riešenie projektov

Finančné požiadavky sa môžu týkať výlučne nákladov na mobilitu osôb, a to max. do výšky 2 430 na kalendárny rok/projekt a max. 4 860 € na celú dobu riešenia projektu.

 

Podrobné informácie o podmienkach výzvy nájdete na stránke APVV - http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/srbsko/slovensko-srbsko-2013