Prejsť na obsah
Verejnosť

 

Aktuálna výzva v rámci programu  vedeckej spolupráce medzi krajinami Východnej Európy a Švajčiarska SCOPES 2013 – 2016

V roku 2013 Švajčiarska národná nadácia pre vedu (Swiss National Science Foundation - SNSF) a Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu (Swiss Agency for Development and Cooperation - SDC) odštartovala novú fázu programu “SCOPES - Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland”.

V rámci programového obdobia SCOPES 2013–2016 sa plánovali dve výzvy:

• prvá výzva na predloženie Spoločných Výskumných projektov - Joint Research Projects (JRP), vyhlásená od 20. marca do 20. septembra 2013 (výzva je uzavretá)

druhá výzva na predkladanie návrhov na Inštitucionálne partnerstvá (ďalej IP), otvorená od 20. mája do 15. Novembra 2014

Prípravné granty - Preparatory Grants (PG) sa môžu predkladať iba počas otvorenej výzvy s cieľom pripraviť spoločný výskumný projekt/Inštitucionálne partnerstvo. Žiadosti o Valorizačné granty - Valorisation Grants (VG) sa obvykle predkladajú na konci úspešne realizovaného JRP/IP. Žiadosti o Granty na konferenciu – Conference Grants(CG) je možné predkladať počas celého trvania programu.

1. Ciele

SNSF spolu s SDC podporuje spoluprácu s vedcami z krajín východnej Európy a nových krajín Spoločenstva nezávislých štátov- NIS (bývalého Sovietskeho zväzu) už od roku 1990 prostredníctvom programov vedeckej spolupráce v siedmych nadväzujúcich fázach. Tento záväzok je súčasťou širšie zameraného úsilia o posilnenie ekonomických, vedeckých a kultúrnych zväzkov medzi Švajčiarskom, východnou Európou a NIS.

Na obdobie fázy programu 2013-2016 je vyčlenený rozpočet 16 miliónov švajčiarskych frankov (CHF).

2. Priority:

Program SCOPES 2013-2016 má primárny cieľ podporovať jednotlivých výskumníkov, výskumné tímy a inštitúcie z cieľových krajín v ich úsilí prekonať ťažkosti spojené s obdobím prechodu. Program ponúka možnosti financovania vedeckej spolupráce a podpory synergií s cieľovými krajinami. Sústreďuje sa predovšetkým na financovanie vysokokvalitných výskumných projektov, zlepšenie inštitucionálneho rámca a podmienok, ktoré by umožnili ďalší nárast výskumného potenciálu a na zlepšenie integrovania jednotlivcov a inštitúcií do medzinárodnej a predovšetkým európskej výskumnej vedeckej komunity.

3. Programová filozofia

3.1. Tematické okruhy

SCOPES je otvorený pre aktivity v rámci všetkých vedeckých disciplín od humanitných a sociálnych vied po prírodné, technické vedy. Keďže SCOPES nemá stanovené tematické priority, vedci majú možnosť predkladať systémom bottom-up akýkoľvek tematický návrh, ktorý by mohol prispieť k cieľom programu. Hodnotenie projektov je založené na ich vedeckom prínose. Avšak, aby sa prispelo k dosahovaniu programových cieľov, musia sa brať do úvahy aj ďalšie dôležité aspekty:

• Relevance for transition (see 3.2)

• Capacity building (see 3.3)

• Partnership approach (see 3.4)

Pokiaľ bude projekt zohľadňovať aj tieto princípy, značne tým posilní svoje šance na financovanie. (podrobnosti v priloženom dokumente)

4. Finančné nástroje

K dispozícii sú nasledovné typy finančných nástrojov:

• Konferenčné granty - Conference Grants (see 7.1)

• Spoločné výskumné projekty - Joint Research Projects (see 7.2, closed)

• Inštitucionálne partnerstvá - Institutional Partnerships (see 7.3)

• Prípravné granty- Preparatory Grants (see 7.4)

• Valorizačné granty - Valorisation Grants (see 7.5)

Viac podrobností o týchto finančných schémach nájdete v kapitole 7 priloženého dokumentu.

5. Predkladanie projektov

5.1. Oprávnenosť

Na účasť v programe sú oprávnení výskumníci, ktorí pracujú vo výskumných inštitúciách vo Švajčiarsku a v krajinách východnej Európy, západného Balkánu a NIS. Hlavný žiadateľ musí byť zamestnancom švajčiarskej výskumnej inštitúcie. Výskumný personál vo Švajčiarsku (CH), Východnej Európe a NIS musia byť zamestnancami inštitúcie, ktorá nevykonáva výskum na komerčné účely.

Oprávnené výskumné inštitúcie v CH, EE a NIS

Švajčiarsko:

• Cantonal universities

• ETH & associated institutions

• Universities of applied sciences, uni-versities of teacher education

• Swiss federal and cantonal research institutions

Krajiny EE a NIS:

• Institutions of higher education, uni-versities

• Institutes of the Academies of Sci-ences

• National/State research institutions

5.2 Partnerské krajiny countries

Sú dve kategórie partnerských krajín:

Kategória A

Krajiny na zozname on OECD-DAC – prijímatelia ODA (Official Development Assistance) - http://www.oecd.org/dac/stats/DAC%20List%20used%20for%202012%20and%202013%20flows.pdf

• Western Balkan countries: Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia

• South Caucasus: Armenia, Azerbaijan, Georgia

• Central Asia: Kyrgyz Republic, Tajikistan, Uzbekistan

• Moldova, Ukraine

Kategória B

• EU-Member States: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia,

• Russia, Kazakhstan

Krajiny kategórie B vo všeobecnosti pokročili v ďalej a môžu slúžiť ako sprostredkujúci partner medzi švajčiarskym partnerom/mi a partnerskou krajinou z kategórie A

5.3 Oprávnené projektové konzorciá

Keďže si finančné schémy vyžadujú budovanie konzorcií (Inštitucionálnych partnerstiev), oprávnené sú nasledovné typy spolupráce:

a) Bilaterálne projekty

(t.j. jeden partner zo Švajčiarska a jeden partner z partnerskej krajiny). Bilaterálne projekty sú možné iba s krajinami z kategórie A.

b) Multilaterálne projekty

(t.j. jeden partner zo Švajčiarska a dvaja alebo viac partnerov z partnerských krajín)

Tieto typy projektov sú možno s krajinami z kategórie A  a s kombináciou s krajinami A+B. V prípade, že spolupráce, zahŕňajúcej partnerov z kategórie A a B, najmenej 50% finančných prostriedkov patrí partnerovi/m z kategórie A.

Všetci partneri musia v rámci partnerstva plniť podstatnú úlohu a jeden druhého dopĺňať, aby bolo vytvorené vyvážené a funkčné partnerstvo. Preto všetci východoeurópski partneri musia požadovať viac menej rovnaké rozpočtové sumy.

5.4 Technické informácie a podanie projektu

Projektové návrhy musia byť pripravované spoločne švajčiarskymi, EE aj NIS uchádzačmi. Žiadosť musí podať hlavný švajčiarsky žiadateľ (budúci koordinátor projektu) prostredníctvom SNSF webovej platformy www.mysnf.ch.

Žiadosť musí byť podaná v anglickom jazyku. Hlavný žiadateľ a spolužiadatelia nemôžu predložiť v rámci tejto výzvy viac ako jednu žiadosť. Úspešní žiadatelia z prvej výzvy (JRO) v roku 2013 nemôžu predložiť ďalšiu žiadosť.

Užívateľ sa môže zaregistrovať na mySNF domovskej stránke: www.mysnf.ch Dokumenty týkajúce sa výzvy a relevantné ustanovenia o financovaní a  príručky k podávaniu žiadostí je možné si stiahnuť z webovej stránky SNSF. Výsledky hodnotenia budú žiadateľovi oznámené písomnou formou.

5.5 Deadlines pre druhé kolo výzvy

Institutional Partnerships

Žiadosti musia byť predložené do SNSF do 15. novembra 2014 (do polnoci).

Preparatory Grants in order to prepare an IP

Žiadosti musia byť predložené do konca októbra 2014.

Conference Grants

Žiadosti môžu priebežne predkladané do konca roka 2016.

Valorisation Grants

Žiadosti o valorizačné granty môžu byť predkladané iba v nadväznosti na akceptované JRP alebo IP najneskôr 31.12.2016.

Ďalšie podrobnosti o evaluácii a výbere jednotlivých finančných schémach nájdete v priloženom dokumente alebo na stránke: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/int_sco_call.pdf