Prejsť na obsah
Verejnosť

V dňoch 27.6.2017 -28.6.2017 sa v Banskej Bystrici konal  informačný seminár  pre Erasmus+ koordinátorov na vysokých školách organizovaný Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) v spolupráci  s Univerzitou Mateja Bela v Banskej  Bystrici.

Seminar BB

Uvedeného stretnutia sa za Útvar medzinárodných vzťahov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zúčastnili vedúca útvaru Mgr. R. Mezeiová a inštitucionálny koordinátor Erasmus+ mobilít Ing. Ivan Prelovský, PhD.

Organizátori seminára informovali účastníkov  o výsledkoch výberovej procedúry projektov KA1-103  Vzdelávacia mobilita študentov a zamestnancov VŠ medzi programovými krajinami Erasmus+ a KA1-107 Vzdelávacia mobilita študentov a zamestnancov  Erasmus+ partnerských krajín - ICM  projekt. V rámci tejto Výzvy bol STU  v Bratislave schválený  ďalší projekt ICM bez úpravy výšky žiadaného grantu v projektovej žiadosti pre 113 študentov a zamestnancov STU a partnerských zahraničných inštitúcií. Účastníci seminára boli oboznámení s novými pravidlami podávania záverečných správ projektov KA3_2015 a priebežných správ o realizácii projektov KA107-2016.

Seminar BB

Cieľom seminára bola aj výmena informácií  a skúseností s realizáciou  Erasmus+ projektov na jednotlivých vysokých školách na Slovensku. Zamestnanci  Útvaru medzinárodných vzťahov  aktívne prezentovali Erasmus+  diseminačné aktivity na pôde STU a aj  ich dopad na externé prostredie.

Prezentácia: TU

Seminar BB

V rámci seminára boli prezentované  aj plánované  monitoringy a  systémové kontroly príjemcov grantov  realizované   SAAIC a ňou poverenými externými subjektmi.   Na Slovenskej technickej  univerzite v Bratislave sa  systémová kontrola realizovaná externým  subjektom   uskutoční  v termíne 23.11.2017 - 29.11.2017.