Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 13. novembra 2019 sa na pôde Slovenskej technickej univerzity konal okrúhly stôl k téme: „Návrhy na zlepšenie vedy, výskumu a vysokého školstva na Slovensku“.

Podujatie zorganizovali rektori 4 výskumných univerzít (STU, UK, TUKE, UPJŠ), predseda SAV a predseda Učenej spoločnosti Slovenska a zúčastnili sa na ňom vrcholní predstavitelia zo štátnej správy, experti a zástupcovia politických strán (SMER-SD, Most-híd, PS/SPOLU, SaS, Za ľudí, Oľano, Dobrá voľba), odborníci na vednú politiku a tiež zástupcovia zamestnávateľov a top inovatívnych firiem na Slovensku.

Cieľom stretnutia bolo predstavenie a vzájomné oboznámenie sa s riešeniami a návrhmi opatrení tak, ako o nich uvažujú jednotliví účastníci stretnutia -  kľúčoví aktéri v oblasti vednej politiky na Slovensku.

V úvode stretnutia prezentoval predseda Učenej spoločnosti Slovenska profesor Peter Moczo hlavné východiská pre zlepšenie vedy, výskumu a vysokoškolského vzdelávania. Situáciu označil za veľmi vážnu a zdroje problémov identifikoval v 2 základných rovinách:

A) Štát zásadne nezlepšil svoj vzťah a podporu vede, výskumu a vzdelávaniu.

Ako 3 hlavné problémy v tejto oblasti uviedol: zastaraný (z r. 2005) zákon o štátnej vednej politike, absenciu pravidelného medzinárodného auditu výsledkov výskumu a celkovo nízku finančnú podporu vede, výskumu a vzdelávaniu a jej zlé rozdeľovanie (ovplyvňované aj lokálnymi politickými a ekonomickými záujmami).

B) Vcelku aj v priemere (sú aj svetlé výnimky) si vedci neurobili poriadok vo svojej vedeckej komunite.

Ako 3 hlavné problémy v tejto oblasti uviedol: predimenzovanú, atomizovanú
a nestratifikovanú/nediverzifikovanú sieť VŠ
, predstieranie vedeckej kvality a uplatňovanie rovnostárstva a nevytváranie zdravo konkurenčného a motivujúceho prostredia.

Tento pohľad a rozdelenie súboru príčin kritického stavu bol účastníkmi okrúhleho stola prijatý s porozumením.

Následne sa účastníci v diskusii venovali návrhom ako situáciu zlepšiť. Peter Moczo odprezentoval návrhy Učenej spoločnosti, zástupcovia politických strán prezentovali návrhy, ktoré prinášajú vo svojich programoch a experti priniesli celé spektrum ďalších návrhov opatrení.

Ako hlavné oblasti pre zlepšenie boli diskutované najmä:   

 • Potreba väčšej internacionalizácie vedy, výskumu a vysokého školstva
 • Potreba pravidelného auditu výkonov vo vede
 • Potreba stratifikácie/diverzifikácie univerzít, adresná podpora excelentnosti a nastavenie motivačných schém prostredníctvom diverzifikácie financovania VŠ na Slovensku
 • Potreba efektívneho a transparentného využívania eurofondov
 • Potreba dlhodobej koncepcie financovania inštitúcií, grantových agentúr a vedeckých projektov a zvýšenie objemu súťažného financovania vedy a výskumu
 • Potreba motivačných schém pre lepšiu väzbu zamerania absolventov vzdelávania vzhľadom na potreby spoločenskej a hospodárskej praxe
 • Potreba jednotnej vízie a stratégie rozvoja vedy a výskumu v SR.

Diskusia sa viedla v mimoriadne konštruktívnej rovine a zaznelo množstvo koncepčných aj parciálnych návrhov opatrení.

Na záver sa účastníci zhodli na tom, že:

 1. Téma zlepšenia situácie v oblasti vedy, výskumu a vysokého školstva je naliehavá, vyžaduje si zmeny v prístupe, aj odvážne riešenia.
 2. Pre koordinovaný postup je potrebné zlepšiť a udržiavať komunikačné toky medzi jednotlivými aktérmi vednej politiky.
 3. Kľúčom k zlepšeniu je zhoda na dlhodobej koncepcii financovania vedy, výskumu a vysokého školstva.
 4. Veda a výskum má potenciál stať sa rozhodujúcim faktorom pre úspešnú transformáciu hospodárskeho modelu na Slovensku smerom k väčšej konkurencieschopnosti v medzinárodnej súťaži.

---

REKTORI A AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI:

Miroslav Fikar, rektor STU, Pavol Sovák, rektor UPJŠ, Stanislav Kmeť, rektor TUKE, Marek Števček, rektor UK, Pavol Šajgalík, predseda SAV, Peter Moczo, predseda Učenej spoločnosti Slovenska, Peter Samuely, podpredseda SAV

EXPERTI A ZÁSTUPCOVIA ŠTÁTNEJ SPRÁVY:

Andrej Rusnák, GR sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR, Ivica Kvietiková, riaditeľka Inštitútu výskumu a vývoja MZV SR, Michaela Kollárová, riaditeľka odboru finančných nástrojov, Úrad podpredsedu vlády SR  pre investície a informatizáciu,

POLITICI:

Vladimír Šucha, PS/SPOLU, Michal Kovács, ZA ĽUDÍ, Miroslav Sopko, OĽANO, Branislav Gröhling, SaS, Tomáš Drucker, DOBRÁ VOĽBA, Ábel Ravasz, MOST-HÍD

HOSTIA:

Palo Luka, prevádzkový riaditeľ ESET, Paulina Böhmerová, ESET Science Award,  Pavol Čekan, MultiplexDX , Renáta Hall, riaditeľka projektu To dá rozum, Silvia Pastoreková, riaditeľka Biomedicínske centrum SAV,  Daniel Straka, SOVVA

FOTOGALÉRIA