Prejsť na obsah
Verejnosť
Akademická rankingová a ratingová agentúra v priebehu mája hodnotila webové stránky 105 fakúlt verejných vysokých škôl. V projekte Otvorená univerzita si  dala za cieľ zistiť úroveň komunikácie fakúlt s potenciálnymi uchádzačmi o štúdium prostredníctvom webstránok. Sledovala 13 kritérií, ktoré sa zameriavajú najmä na kvalitu poskytovaného vzdelania, perspektívne uplatnenie absolventa v praxi, ale i ponúkané možnosti študentského života.

Všeobecne dobre hodnotená bola informovanosť všetkých fakúlt o možnostiach zahraničných stáží pre študentov.

Najmenej fakúlt (14 %) spĺňalo kritérium zverejnenia výsledkov o prieskume spokojnosti študentov so štúdiom. Medzi 7 fakúlt, ktoré toto kritérium spĺňajú, patrí aj Materiálovotechnologická fakulta STU.

Až 82 % fakúlt nespĺňa kritérium zverejnenia informácií o nákladoch študenta.

Viac ako polovica (54 %) fakúlt považuje za dôležité prostredníctvom webstránok ukázať v čom sú úspešné a výnimočné a prečo má uchádzač prejaviť záujem práve o túto školu. Sem sa zaradili aj viaceré fakulty Slovenskej technickej univerzity.

Problematické bolo zverejnenie informácií o uplatnení absolventov školy v praxi. Medzi jediné štyri fakulty, ktoré tieto údaje zverejňujú, patrí Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, ktorá zverejnila aj prieskum platov absolventov z minulého roka.

Ako veľmi dobrú označili autori projektu starostlivosť o budúce uplatnenie absolventa na STU.

V kritériu informovanosti o Alumni klube absolventov školy uspeli zo všetkých len 2 fakulty, jedna z nich je Fakulta elektrotechniky a informatiky STU.

Dobre hodnotená bola informovanosť o prijímacom konaní na jednotlivých fakultách. 76 % fakúlt má na stránke kompletné a vyčerpávajúce informácie. Úspešná bola Fakulta informatiky a informačných technológií, ktorá ako doplnkovú informáciu ponúkla rozhovory s úspešnými študentmi.

Na záver autori správy zdôraznili u všetkých fakúlt potrebu zvýšiť informovanosť o úspechoch a výnimočnosti školy, ale aj o nákladoch na život študentov a možnostiach kultúrneho a športového vyžitia.