Prejsť na obsah
Verejnosť

Akademický senát STU na prvom zasadnutí v roku 2021 diskutoval o viacerých aktuálne rezonujúcich témach a prijal viacero uznesení.  V prvom konštatoval, že so znepokojením sleduje prípravy návrhu legislatívnych zmien „smerujúcich k okliešteniu až totálnej likvidácii“ akademických práv a slobôd vysokých škôl. „Politická moc sa snaží novelou o ovládnutie vysokých škôl a získanie možnosti politickej podriadenosti v rozhodovacích a riadiacich mechanizmoch akademických orgánov vysokých škôl. AS STU dôrazne vyzýva predkladateľa novely, aby pripravovanú novelu nepredložil do medzirezortného pripomienkového konania a pristúpil na riadny dialóg s reprezentáciami vysokých škôl, ako aj predstaviteľmi akademickej obce,“ uvádza sa v uznesení, ktoré upozorňuje, že v prípade opačného postupu nie je vylúčená možnosť organizovania adekvátnych opatrení vyjadrením odporu akademickej obce a verejnosti. Akademický senát STU súčasne vyslovil podporu „Vyhláseniu Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu novely vysokoškolského zákona a k budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku“ zverejnenému 28. januára 2021 a pripája sa k nemu v záujme dosiahnutia efektívneho dialógu s vládou Slovenskej republiky.

AS STU sa zaoberal aj pôsobením predsedu Správnej rady STU doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc. Podľa väčšiny senátorov viedlo k dlhodobému poškodzovaniu dobrého mena STU vo verejnosti aj v očiach ostatných vysokých škôl. „Svojím konaním stratil dôveru akademickej obce v objektívne konanie v prospech STU. AS STU žiada, aby predseda SR STU doc. Ftáčnik vyvodil osobnú zodpovednosť a vzdal sa funkcie člena SR STU menovaného ministrom v Správnej rade STU,“ uvádza sa v uznesení. Senát dôvodil postupom a zrejmým uskutočnením neverejného hlasovania per rollam o priznaní odmeny rektorovi bez diskusie a s vylúčením verejnosti, čím podľa senátorov Milan Ftáčnik uviedol členov SR STU do omylu a ignoroval oficiálne doručený podnet predsedu AS STU proti postupu, ktorý nie je v súlade so zákonom o vysokých školách.

Na základe informácie predsedu AS STU Mariána Peciara o stave vybavenia návrhu na odvolanie rektora STU ministrom školstva prijal Akademický senát STU uznesenie. V ňom „dôrazne žiada ministra školstva Mgr. Branislava Gröhlinga, aby bezodkladne doručil návrh na odvolanie rektora STU prof. Ing. Miroslava Fikara DrSc. prezidentke SR, ako mu to prikazujú príslušné ustanovenia zákona o vysokých školách a ukončil neodôvodnené preskúmavanie procesu odvolania a obštrukcie pri doručení návrhu prezidentke SR.“

Senátori diskutovali aj o presahoch aktívnych politikov do života vysokých škôl, čo je podľa nich v rozpore s ustanovením zákona o vysokých školách. Ako príklad uviedli nomináciu riadiacich pracovníkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vrátane samotného ministra a štátneho tajomníka do správnych rád verejných vysokých škôl.

Plné znenie uznesení bude zverejnené v zápisnici zo zasadnutia AS STU.