Prejsť na obsah
Verejnosť

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vyhlásil na mimoriadnom zasadnutí 10. mája 2021 voľby kandidáta na rektora STU na funkčné obdobie rokov 2021 – 2025. Voľby kandidáta na rektora STU sa uskutočnia na zasadnutí AS STU 28. júna, návrhy kandidátov možno podať do 28. mája.

Akademický senát STU na dnešnom mimoriadnom zasadnutí schválil uznesenie o vyhlásení volieb kandidáta na rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2021 – 2025. Súčasne schválil harmonogram a pokyny na prípravu volieb. Proces volieb sa bude riadiť volebným poriadkom pre voľby kandidáta na rektora, ktorý tvorí prílohu Štatútu STU.

Návrhy kandidátov do volieb kandidáta na rektora STU môžu podať členovia akademickej obce STU a členovia Správnej rady STU do 14. hodiny dňa 28. mája 2021 predsedovi volebnej komisie AS STU. Komisia zabezpečuje prípravu volieb a riadi ich priebeh.

AS STU zvolá pred termínom volieb zhromaždenie akademickej obce STU, na ktorom všetci kandidáti predstavia svoj volebný program a v rámci verejnej rozpravy odpovedia na otázky prítomných členov akademickej obce. Toto zhromaždenie bude 21. júna 2021 o 13. hodine v Aule Dionýza Ilkoviča na Mýtnej 36 v Bratislave.

Samotné voľby kandidáta na rektora STU sa uskutočnia na zasadnutí AS STU 28. júna 2021 o 14. hodine. Voľby môžu byť viackolové, pričom všetky kolá volieb sa uskutočnia na tom istom zasadnutí. Do ďalšieho kola nepostupuje kandidát alebo kandidáti s najmenším počtom platných hlasov. Kandidát na rektora je zvolený v tom kole, v ktorom získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov všetkých členov AS STU. AS STU o voľbách kandidáta na rektora rozhoduje tajným hlasovaním.

Rektora vymenúva na návrh akademického senátu verejnej vysokej  školy prezidentka Slovenskej republiky. Návrh akademického senátu predkladá prezidentke minister, ktorému ho predkladá akademický senát do 15 dní od prijatia rozhodnutia.