Prejsť na obsah
Verejnosť

Akademický senát STU odmieta návrh „Plánu obnovy a odolnosti SR“, ktorý predložilo ministerstvo financií do medzirezortného pripomienkovania. S veľkými obavami sleduje pokračujúce ignorovanie väčšinových  názorov predstaviteľov akademickej sféry a vytváranie zdania dialógu o riešení zásadných problémov týkajúcich sa  fungovania a financovania vysokých škôl. V prijatom Vyhlásení AS STU protestuje proti politickému nátlaku a žiada korektný dialóg.

Vyhlásenie Akademického senátu STU:

„V uplynulých dňoch bol predložený materiál MF SR „Plán obnovy a odolnosti SR“ do Medzirezortného pripomienkového konania. Podobne boli ministerstvom školstva zverejnené aj tézy „Ciele legislatívneho zámeru novely zákona o VŠ“. Je zarážajúce, že ani napriek  masívnemu odporu všetkých reprezentácií vysokých škôl a akademickej obce, ako aj verejnosti, ani jeden z uvedených  dokumentov nereflektuje oficiálne vyhlásenie ministra školstva o garantovaní zachovania akademických slobôd, autonómie a samosprávy vysokých škôl.

S veľkými obavami sledujeme pokračujúci arogantný spôsob ignorovania väčšinových  názorov predstaviteľov akademickej sféry, vytváranie zdania dialógu o riešení zásadných problémov týkajúcich sa  fungovania a financovania vysokých škôl, ktorý pokladáme za urážku akademickej obce, a pokus o vyhýbanie sa požiadavkám vedúcich ku konštruktívnym  zmenám v oboch predložených dokumentoch. Akademický senát STU v Bratislave sa už na svojom riadnom zasadnutí 01.02.2021 uznesením jasne vyjadril o svojom postoji k takýmto praktikám a cieľom ministerstva školstva.

Akademický senát STU vyjadruje k predloženým dokumentom a obsahu návrhov týkajúcich sa vysokého školstva zásadne odmietavé stanovisko, protestuje voči praktikám politického nátlaku a žiada, aby sa diskusia o zmenách, ktoré majú viesť k skvalitneniu úrovne vzdelávania a efektívneho riadenia škôl, uskutočňovala korektným spôsobom dialógu medzi rovnocennými partnermi.

Zároveň sa pripájame k výzve AS UK a Vedenia UK určenej ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu B. Gröhlingovi aj štátnemu tajomníkovi Ľ. Paulisovi, aby na svoje posty rezignovali, ak neustúpia od súčasného spôsobu direktívneho presadzovania svojich návrhov bez konštruktívneho a korektného dialógu s vysokoškolskou akademickou obcou a jej predstaviteľmi.“