Prejsť na obsah
Verejnosť

Akademický senát na dnešnom zasadnutí schválil Rozpočet STU - časť Rozpis dotácie na rok 2021. Senát urobil v návrhu jednu zmenu, keď sumu pôvodne vyčlenenú na ocenenie excelentných výskumných tímov presmeroval na aktivity súvisiace s vnútorným systémom kvality.

Cieľom tvorby rozpisu dotácie pre STU na rok 2021 bolo akceptovať kritické pripomienky z radov senátorov a vedení fakúlt k procesu tvorby rozpisov dotácie v uplynulých rokoch. Rozpis dotácie pre rok 2021 sa pripravoval v komplikovanejších podmienkach a bolo dôležité zabezpečiť jeho spracovanie v korektnom termíne transparentne, otvorene a s ponukou spolupráce pre všetky súčasti s prístupom ku všetkým informáciám a zdrojom. Preto bola pod vedením poverenej kvestorky zriadená Rozpočtová rada STU. Výsledok práce Rady bol predložený na Vedenie STU a následne na diskusiu s dekanmi fakúlt. Výsledkom intenzívnej spolupráce je nový, transparentný formát vytvorený aj napriek stiesnenému časovému priestoru. Akademický senát urobil v návrhu len jednu zmenu. Sumu, pôvodne vyčlenenú na ocenenie excelentných výskumných tímov, presmeroval na aktivity súvisiace s vnútorným systémom kvality.