Prejsť na obsah
Verejnosť

Výzva na predkladanie ponúk - podprahová zákazka

 

1. Identifikácia obstarávateľa:
    Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave
    Sídlo: 812 43 Bratislava, Vazovova 5 IČO: 00397 687
    Kontaktná osoba: Ing. Eva Šimonová
    Telefón: 572 94 535
    Fax: 572 94 256
    Elektronická pošta: eva.simonova@stuba.sk
    Internetová adresa: www.stuba.sk.


2. Zmluva na poskytovanie služieb


3. Názov predmetu obstarávania: Akademický informačný systém

Opis predmetu obstarávania: 
Predmetom obstarávania je dodávka a implementácia Akademického informačného systému na Slovenskej technickej  univerzite s využitím najmodernejších informačných a komunikačných technológií.

4. Miesto dodania predmetu obstarávania

Akademický informačný systém bude dodaný na Slovenskú technickú univerzitu ( ďalej STU) v Bratislave a jeho implementácia sa uskutoční na všetkých jej fakultách a súčastiach.


5. Štatistická klasifikácia produkcie

72.20.32


6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

Obstarávateľ požaduje, aby platba úplnej ceny AIS – STU sa začala po úspešnom záverečnom oponentnom konaní Obstarávateľ sa môže dohodnúť na primeranom preddavku na zaklade zmluvne stanovených podmienok.


7. Podmienky účasti uchádzačov:

- predloženie dokladu o oprávnení podnikať (úradne overená kópia s dátumom overenia nie starším ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk)

- doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť uchádzača – požadujú sa profesijné životopisy kľúčových manažérov zodpovedných za plnenie zmluvy, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača


8. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov:

Vybraným uchádzačom boli zaslané súťažné podklady spolu s výzvou na predloženie ponuky. Ostatní uchádzači si môžu súťažné podklady písomne vyžiadať na adrese obstarávateľa uvedenej v bode 1.

Obstarávateľ akceptuje aj žiadosti doručené mailom alebo faxom.

Spôsob prevzatia súťažných podkladov:
- osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou na základe písomnej žiadosti


9. Lehota na predkladanie ponúk:

5. 5. 2006, 14.00 hod

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
Adresa obstarávateľa uvedená v bode 1


10. Otváranie obálok s ponukami:

9. 5. 2006 hodina: 10.00

Miesto otvárania obálok s ponukami
Adresa obstarávateľa uvedená v bode 1

Poschodie: 2. Číslo miestnosti: 325


11. Kritériá na hodnotenie ponúk

Cena programového systému AIS – STU
Splnenie dodatočných vecných podmienok obstarávateľa


12. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:

deň: 31. 5. 2006

 

Dátum: 21. 4. 2006

 

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie v obstarávateľskej organizácii: Ing. Eva Šimonová