Prejsť na obsah
Verejnosť
29. september 2009 do 12:00 hod. osobne, resp. do 24:00 hod. poštou je termín pre predloženie žiadostí o finančný príspevok pre prioritu č. 1.
30. september 2009 do 12:00 hod. osobne, resp. do 24:00 hod. poštou je termín pre predloženie žiadostí o finančný príspevok pre prioritu č 2.

2. výzva na predkladanie projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci a Národný orgán Programu v Maďarsku v spolupráci s Ministerstvom regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Národným orgánom na Slovensku vyhlásili 2. výzvu na predkladanie projektov v rámci HU-SK CBC Programu.

Európska komisia na základe rozhodnutia č. C(2007)6488 dňa 20.12.2007 schválila Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013. Program s celkovým rozpočtom 207,6 milióna z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja podporuje spoločensko-kultúrny a hospodársky rozvoj, územnú dostupnosť a spoluprácu a ochranu životného prostredia v slovensko-maďarskej prihraničnej oblasti. Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci orgán programu v spolupráci s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlasuje dňom 29.6.2008 výzvu na predkladanie projektov.

Strategickým cieľom programu je zvýšenie úrovne ekonomickej a sociálnej integrácie prihraničných oblastí a realizuje sa v rámci prioritnej osi
1: Hospodárstvo a spoločnosť
2:Životné prostredie, ochrana prírody a dostupnosť.

Oprávnení žiadatelia: žiadosti o finančný príspevok a projektové zámery v rámci programu môžu predkladať subjekty verejného a súkromného sektora, ktorými sú obce (združenia obcí), samosprávne kraje, organizácie zriadené alebo založené štátom, samosprávnym krajom alebo obcou, neziskové organizácie, školy, komory, Európske zoskupenia územnej spolupráce a pod.

Oprávnené územie programu - podporené budú projekty realizované:
- v Slovenskej republike na území Bratislavského, Trnavského, Nitiranskeho, Banskobystrického a Košického kraja,
- v Maďarskej republike na území žúp Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Pest, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron a hlavného mesta Budapešť
- projekt môžu predkladať aj regionálne pobočky so sídlom v uvedenom kraji.

Finančná čiastka 2. výzvy: 49 820 390 EUR zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Miesto prijímania žiadostí o finančný príspevok a projektových zámerov: Spoločný technický sekretariát (VÁTI Nonprofit Kft., 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32, Maďarsko).
Viac informácií na: http://www.husk-cbc.eu/sk/