Prejsť na obsah
Verejnosť

Vážení potenciálni záujemcovia o zapojenie sa do špecifického programu IDEAS 7RP, dovoľujem si Vás pozvať na 2. informačný  deň, ktorý je venovaný programu IDEAS 7RP EU a jeho druhej aktuálnej výzve "Advanced Investigator Grants". Pre lepšiu orientáciu stručne uvádzam hlavné ciele tohoto nového programu EU organizovaného ERC (European research Council)

Ciele
Tento celkom nový program má naplniť ambície výskumných tímov v oblasti špičkového – hraničného výskumu (frontier research) a to v celom rozsahu vedy a techniky (nebudú definované žiadne preferované priority) a súčasne bude možné predkladať projekty aj jednotlivými tímami. Hlavné kritérium hodnotenia je excelentnosť zodpovedného riešiteľa a navrhovaného projektu. Špecifický program Myšlienky je určený na zvýšenie dynamiky, tvorivosti a výlučnosti európskeho výskumu. Ide o nový prístup k základnému výskumu (ktorý je z definície riskantný vzhľadom na neisté výsledky, často multidisciplinárny a transeurópsky) a má zatraktívniť Európu pre prvotriednych excelentných vedcov  z celého sveta.

Návratka

Pozvánka