Prejsť na obsah
Verejnosť
Prorektor pre vzťahy s verejnosťou
Útvar práce s verejnosťou
Prodekani pre vzťahy s verejnosťou
 
Manažér pre komunikáciu s médiami  
   

prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.  - prorektorka
tel.: 0903 762 050   
fax: 02/5249 9384
e-mail: lubica.vitkova@stuba.sk

 
   
Útvar práce s verejnosťou  
   
tel.: 0917 9586, -584, -583
fax: 02/5249 9384
e-mail: public@stuba.sk
 
   
Ing. Zuzana Mokošová
vedúca útvaru
tel.: 0917 669 586
e-mail: zuzana.mokosova@stuba.sk
 
   

Mgr. Katarína Macková
zodpovedná redaktorka (Spektrum STU)
tel.: 0917 669 584
e-mail: katarina_mackova@stuba.sk


Peter Janoviček
tel.: 0917 669 583
e-mail: peter.janovicek@stuba.sk
   
Ing. Vladimír Svrček Ing. Michal Minarik
tel.: 0917 669 161 tel.: 0917 669 008

e-mail: vladimir.svrcek@stuba.sk

e-mail: michal.minarik@stuba.sk

   
Prodekani pre vzťahy
s verejnosťou
 
   
Stavebná fakulta Strojnícka fakulta
   

doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD.
Radlinského 11
813 68 Bratislava
tel.: 0911 167 068
e-mail: katarina.gajdosova@stuba.sk 

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava
tel.: 0905 593 953
e-mail: juraj.beniak@stuba.sk 

   
Fakulta elektrotechniky
a informatiky
Fakulta chemickej
a potravinárskej technológie

 

 

Ing. Radoslav Vargic, PhD.
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava
tel.: 0948 906 321
e-mail: radoslav.vargic@stuba.sk

prof. Ing. Miloslav Drtil, DrSc.
Radlinského 9
812 37 Bratislava
tel.: 0918 674 661
e-mail: miloslav.drtil@stuba.sk

   
Fakulta architektúry Materiálovotechnologická
fakulta
   

Ing. Michal Brašeň, ArtD.
Námestie slobody 19
812 45 Bratislava
tel.: 0907 216 824
e-mail: michal.brasen@stuba.sk

doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.
J. Bottu 2781/25
917 24 Trnava
tel.: 0906 068 507
fe-mail: kristina.gerulova@stuba.sk
   
Fakulta informatiky
a informačných technológií
 Ústav manažmentu

Ing. Lukáš Šoltés, PhD.
Ilkovičova 3
842 16 Bratislava
tel.: 0948 296 157
e-mail: lukas.soltes@stuba.sk
doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.
Vazovova 5
812 43 Bratislava
tel.: 0918 669 199
e-mail:matej.jasso@stuba.sk