Prejsť na obsah
II. univerziáda Slovenskej republiky 2008 - letná časť

Z histórie STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave bola ako prvá polytechnika na Slovensku zriadená 25. júna 1937 pod pôvodným názvom Vysoká škola technická M. R. Štefánika so sídlom v Košiciach. Jej konštituovanie, aj keď spočiatku len s tromi oddeleniami stavebného a zememeračského inžinierstva bolo významnou udalosťou v dejinách Slovenska a zároveň vyvrcholením takmer dvadsaťročného úsilia o jej založenie.
Obnovením výchovy banských a lesných inžinierov v prvom desaťročí svojej činnosti nadviazala na bohaté tradície vysokého technického školstva na Slovensku, vytvorené Banskou a lesníckou akadémiou v Banskej Štiavnici, založenou v roku 1762 panovníčkou Máriou Teréziou. Táto škola svojou odbornou úrovňou patrila viac ako 150 rokov medzi popredné vysoké školy technické nielen v rámci bývalého Rakúsko – Uhorska, ale aj v širšom medzinárodnom meradle.

Otvorenie prvého školského roka sa konalo 5. decembra 1938 v dočasnom sídle školy v Martine, kde sa urýchlene presťahovala po tragických udalostiach jesene roka 1938 – po Mníchovskej dohode a Viedenskej arbitráži, keď boli južné časti Slovenska vrátane mesta Košíc pričlenené k Maďarsku.
Do svojho terajšieho pôsobiska – Bratislavy sa presídlila v roku 1939, keď sa novým zákonom zmenil pôvodný názov na Slovenskú vysokú školu technickú (SVŠT) a zároveň dal právny podklad na jej kompletné budovanie. Namiesto troch oddelení bola zriadená škola so šiestimi odbormi (bývalý názov fakúlt) s 12 oddeleniami, z ktorých sa postupne v priebehu rokov 1939 – 1941 otvorilo 5 odborov s 8 oddeleniami vedených dekanmi.

K zakladateľom školy a jej jednotlivých odborov patria také významné osobnosti, akými boli profesori Juraj Hronec – prvý rektor, Štefan Bella, Karel Křivanec, Karel Havelka, Dimitrij Andrusov, Peter Danišovič, Emil Belluš, Dionýz Ilkovič, František Valentín, Mikuláš Gregor, Juraj Gašperík, Jozef Čabelka, Ján Gonda, Ľudovít Kneppo, Štefan Schwarz a ďalší, vďaka ktorým bola škola od jej vzniku budovaná podľa vzoru európskych technických univerzít.
Na pôde SVŠT – alma mater technických vysokých škôl na Slovensku – sa položili základy nielen klasických technických odborov a architektúry, ale aj prírodných, lesníckych, poľnohospodárskych a výtvarných odborov, z ktorých sa po odčlenení od SVŠT postupne vytvorili samostatné vysoké školy.

 

Súčasnosť STU

V roku 1991 bola Slovenská vysoká škola technická premenovaná na Slovenskú technickú univerzitu. Od svojho založenia v roku 1937 vychovala vyše 100 000 absolventov, v súčasnosti poskytuje štúdium vo všetkých stupňoch a formách štúdia pre viac ako 19 000 študentov.

Má 7 fakúlt:
Stavebnú fakultu,
Strojnícku fakultu,
Fakultu elektrotechniky a informatiky,
Fakultu chemickej a potravinárskej technológie
Fakultu architektúry,
Materiálovotechnologickú fakultu,
Fakultu informatiky a informačných technológií.

Slovenská technická univerzita je modernou výchovno-vzdelávacou a vedeckou inštitúciou, spĺňa základné postuláty Svetovej deklarácie o vysokoškolskom vzdelávaní pre 21. storočie a Bolonskej deklarácie. Všetky fakulty STU ponúkajú od roku 1996 štúdium v širokom spektre technických odborov a od roku 2004 v novo koncipovaných  študijných programoch, v komplexnom systéme bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia. Fakulty realizujú kreditový systém kompatibilný s Európskym systémom prenosu kreditov ECTS (European Credit Transfer System), čo umožňuje obojsmernú mobilitu študentov s väčšinou krajín Európskej únie a širšieho európskeho priestoru. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa úspešne zapája do programov Európskej únie. Na rozvoj telesnej kultúry študentov je pri fakultách a študentských domovoch zriadená kvalitná materiálno-technická základňa, ktorá zahŕňa telocvične, posilňovne, plavárne a iné telovýchovné a športové zariadenia.

 

Reprezentanti Slovenskej technickej univerzity v športe

Počas histórie STU dosiahlo mnoho študentov výynamné úspechy doma i v zahraničí.  Uvádzame niektorých z nich:

Atletika
Glesk Pavol – profesor na STU, medzinárodne uznávaný atletický odborník a tréner, účastník OH 1960 Rím, OH 1964 Tokio, OH 1972 Mníchov, OH 1976 Montreal (manažér čs. olympijskej výpravy), OH 1980 Moskva, OH 1992 (člen vedenia čs. olympijskej výpravy), ZOH 1992 Albertville (vedúci čs. výpravy, podpredseda Československého olympijského výboru);
Glesková-Lehotská Eva – vynikajúca čs. reprezentantka v atletike, účastníčka OH 1964 Tokio, OH 1968 Mexiko a OH 1972 Mníchov, absolventka FCHPT STU;
Lendel Viliam – bývalý majster republiky v skoku do výšky, popredný odborník a funkcionár československej a slovenskej atletiky (skok do výšky), tréner M. Mračnovej, M. Jasenčákovej, Ľ. Benka, trénoval Moniku Gollnerovú – poprednú rakúsku skokanku do výšky, tréner akademických reprezentantov Slovenska a tréner  Slávie STU Bratislava;
Mračnová-Faithová Mária – účastníčka OH 1968  
Mexiko a OH 1976  Montreal, kde získala 4. miesto, bola podpredsedníčkou Československého olympijského výboru, v súčasnosti vykonáva funkciu podpredsedníčky SOV a predsedníčky Slovenského atletického zväzu;
Košťanová Alžbeta, rod. Olosová – bývalá 5-násobná majsterka SR v hode diskom, pracovníčka dekanátu FCHPT STU;
Tejbus Štefan – čs. reprezentant v atletike, dlhoročný riaditeľ ŠD Mladá garda, odb. asistent na KTV FEI STU;
Vöröšová Agáta, rod. Smiešková – majsterka ČSSR v hode diskom a akademická reprezentantka, docentka na FCHPT STU;
Zednikovič Ladislav – bývalý slovenský reprezentant a funkcionár v atletike, dlhoročný vedúci KTV na SvF STU;
Kašpar František – bývalý slovenský reprezentant a funkcionár v atletike, dlhoročný vedúci KTV na SvF STU;
Čierna Anna – bývalá reprezentantka v atletike, odborná asistentka KTV na SvF STU.

Basketbal

Dojčanský Ján – bývalý prvoligový hráč Chemosvit Svit v basketbale, akademický reprezentant, bývalý docent na FCHPT STU;
Ďuračka Ľubomír – bývalý prvoligový hráč, dlhoročný úspešný prvoligový a reprezentačný tréner v basketbale mužov a žien, tréner akademických výberov v basketbale;
Hudoba Marián – bývalý rektor STU, prvoligový hráč Slávie SVŠT a akademický reprezentantov basketbale;
Jančura Peter – čs. reprezentant v basketbale, absolvent SjF STU;
Jašš Branko – bývalý reprezentant ČSFR a Slávie SVŠT v basketbale, absolvent FCHPT STU;
Králiková-Gajdošová Ľudmila – čs. reprezentantka v basketbale, účastníčka OH 1976 v Montreale, akademická reprezentantka, absolventka FCHPT STU;
Lukašík Boris – čs. reprezentant v basketbale, absolvent SjF STU;
Meszároš Ján – bývalý prvoligový hráč, tréner prvoligových družstiev v basketbale, trénermajstrov ČSSR staršieho dorastu, viedol prvoligové družstvá Slávie SVŠT a Inter Bratislava, tréner akademických výberov v basketbale;
Preisler Ivan – čs. reprezentant v basketbale, absolvent SjF STU;
Šabo Michal – bývalý prvoligový basketbalový hráč, reprezentant akademického výberu, dnes pôsobí ako docent na Katedre matematiky FCHPT STU;
Šimkovič Ján – uznávaný odborník v basketbale, tréner viacerých prvoligových basketbalových družstiev, tréner akademických výberov v basketbale mužov;
Šurková Tatiana – hráčka prvoligového družstva Slovan Bratislava, bývalá čs. juniorská reprezentantka, akademická reprezentantka, absolventka FCHPT STU;
Vraniak Igor – čs. reprezentant v basketbale, akademický reprezentant, absolvent FCHPT STU.

Futbal
Daučík Pavol – prvoligový hráč Inter Slovnaft Bratislava a Dukly B. Bystrica, akademický reprezentant, docent na FCHPT STU;
Jarábek Michal – predseda Vysokoškolského športu na Slovensku, predseda Slovenského futbalového zväzu, predseda Mestského výboru ČSZTV, bývalý vedúci KTV SjF a FEI STU;
Greššo Ján – futbalový tréner, predseda trénersko-metodickej komisie Slovenského futbalového zväzu a podpredseda federálnej komisie ČSFZ; tréner v Kuvajte, tréner akademických výberov vo futbale, dlhoročný vedúci KTV FEI STU a celouniverzitnej KTV STU;
Vengloš Jozef – bývalý čs. reprezentant vo futbale, vo svete uznávaný futbalový odborník, člen športovo – metodickej komisie FIFA, tréner čs. futbalového mužstva, ktoré v roku 1976 získalo zlatú medailu na ME v Belehrade, 1980 bronzovú medailu na ME v Ríme, 6. miesto na MS 1996 v Taliansku, tréner popredných zahraničných mužstiev (Sporting Lisabon, Aston Villa, Ferenbahce Istanbul, Celtic Glasgow), v 70. rokoch bol vedúci KTV FCHPT STU;
Korček Vladimír – futbalový tréner a bývalý predseda trénersko-metodickej komisie Slovenského futbalového zväzu, dlhoročný tréner akademických výberov vo futbale, docent a dlhoročný vedúci KTV SjF STU;
Jokl Karol – bývalý vynikajúci hráč Slovana Bratislava a československý reprezentant vo futbale, účastník MS 1970 v Mexiku, trénoval v Rakúsku a naposledy pôsobil ako asistent trénera D. Galisa v ŠK Slovan Bratislava, pracoval ako odborný asistent na KTV SjF STU.

Gymnastika
Sochorová Dalma, rod. Vaníčková – čs. reprezentantka v športovej gymnastike, akademická reprezentantka, úspešná trénerka a cvičiteľka, ktorá priviedla Z. Czoborovú k titulu majsterky sveta v športovom aerobiku, pracovala na KTV FCHPT STU;
Fraňová Oľga – trénerka a funkcionárka Slávie STU v modernej gymnastike, trénerka akademických výberov v modernej gymnastike, pôsobila ako odborná asistentka KTV na SvF STU.

Hádzaná
Augustín Jozef – hráč ČH Bratislava v hádzanej, akademický reprezentant, docent na FCHPT STU;
Beňuš Vladimír – uznávaný odborník a tréner prvoligových družstiev MDŽ a Inter Bratislava v hádzanej žien a dlhoročný tréner akademických výberov v hádzanej žien, dlhoročný tajomník Slávie SVŠT, bývalý člen KTV FCHPT STU;
Čanda Mikuláš – čs. reprezentant v hádzanej, hráč ČH Bratislava, akademický reprezentant, absolvent FCHPT STU;
Droběna Zdeno – prvoligový hráč v hádzanej, akademický reprezentant, absolvent SvF STU;
Ivan Alexander – čs. reprezentant v hádzanej, hráč ČH Bratislava, akademický reprezentant, absolvent FCHPT STU;
Jakubík Tibor – hráč ČH Bratislava v hádzanej, akademický reprezentant, výskumný pracovník na FCHPT STU;
Kožányiová Mária – bývalá prvoligová hádzanárka, akademická reprezentantka, absolventka FCHPT STU;
Svoboda Peter – tréner prvoligového družstva MDŽ Bratislava v hádzanej žien, asistent čs. družstva v hádzanej žien, tajomník Mestského výboru ČSZTV v Bratislave, generálny sekretár Slovenského zväzu hádzanej, dlhoročný tréner akademického výberu v hádzanej žien, tajomník organizačného výboru univerziády – letná časť 2008, odborný asistent KTV FEI STU;
Žídek Zdeno – hráč ČH Bratislava v hádzanej, a prvoligový hráč v basketbale, akademický reprezentant, docent a prodekan na FCHPT STU.

Horolezectvo
Psotka Jozef – čs. reprezentant v horolezectve, odborný asistent FEI STU, ako prvý československý horolezec zdolal Mount Everest.

Karate
Mikuš Tibor – viacnásobný majster ČSFR a akademický reprezentant v karate, absolvent FEI STU.

Krasokorčuľovanie
Berger Otto – bývalý predseda Slovenského zväzu krasokorčuľovania, docent a bývalý vedúci katedry FEI STU, dnes majiteľ stávkovej kancelárie Nike;
Źídek Jozef – čs. reprezentant v krasokorčuľovaní, akademický reprezentant, v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na KTV SjF STU.

Ľadový hokej
Alexy Július – bývalý prvoligový hráč HC Poprad v hokeji, dekan a prodekan na FCHPT STU a prorektor STU;
Michalec Pavol – bývalý výborný prvoligový hráč ŠK Slovan Bratislava v hokeji, akademický reprezentant, dnes pôsobí ako docent na SjF STU.

Lyžovanie
Vitková Ľubica, rod. Grantnerová – slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní, akademická reprezentantka, prodekanka FA STU.


Moderný päťboj
Bilčík Juraj – bývalý čs. reprezentant v modernom päťboji, dlhoročný predseda oddielu moderného päťboja Slávie STU, profesor na SvF STU;
Gál Peter – bývalý čs. reprezentant v modernom päťboji, dekan FA STU a v súčasnosti päťnásobný účastník ME v golfe v kategórii seniorov;
Polák Zoltán – bývalý čs. reprezentant v modernom päťboji, docent na SvF STU.

Plávanie
Hlavatý Ladislav – bývalý prvoligový hráč v hádzanej a úspešný tréner viacerých reprezentantov v plávaní (napr. M. Géri, M. Moravcová), OH 1996 Atlanta, dlhoročný tréner akademických výberov v plávaní;
Hopka Vladimír – bývalý československý reprezentant v plávaní, držiteľ viacerých čs. rekordov, pôsobil ako odborný asistent na SjF STU;
Kajzrová Gabriela, rod. Kováčová – slovenská reprezentantka v plávaní, trénerka, akademická reprezentantka, odborná asistentka KTV SjF STU;
Kozičová Oľga – československá reprezentantka v plávaní, účastníčka OH 1968 v Mexiku, pracovala ako odborná asistentka na KTV FCHPT STU;
Machovič Miroslav – študent MTF STU, v roku 1995 účasť na svetovej univerziáde v Taliansku 1995, účasť na OH v USA 1996, účasť na svetovej univerziáde v Chorvátsku 1997;
Pelikán Peter – niekoľkonásobný majster ČSR v plávaní a dlhoročný reprezentant ČSR v modernom päťboji, akademický reprezentant, profesor a bývalý dekan FCHPT STU;
Urban Otakar – bývalý výborný plavec, tréner a účastník OH v Melbourne, dlhoročný tréner a predseda plaveckého oddielu Slávie STU, funkcionár Československého a Slovenského plaveckého zväzu, dlhoročný vedúci KTV SjF STU;
Žížala Ján – bývalý čs. reprezentant v plávaní, úspešný tréner plávania doma i v zahraničí, tréner akademického výberu v plávaní, bývalý odborný asistent na KTV SvF STU.

Tenis
Macko Tibor – predseda Slovenského tenisového zväzu a bývalý pedagóg Katedry matematiky FCHPT STU;
Srnánková Helena, rod. Melková – bývalá popredná čs. krasokorčuliarka a medzinárodná krasokorčuliarska rozhodkyňa, trénerka a funkcionárka Československého a Slovenského tenisového zväzu, dlhoročná vedúca KTV FCHPT STU.
Volejbal
Dariusová Zlatica, rod. Borguľová – bývalá čs. reprezentantka vo volejbale, odborná asistentka KTV FEI STU;
Holec Ľudovít – dlhoročný funkcionár SAUŠ, predseda dozornej rady Slovenského volejbalového zväzu, dlhoročný vedúci KTV FEI STU;
Mazurová Hilda, rod. Pisarčíková – dlhoročná vynikajúca čs. hráčka a trénerka volejbalistiek Slávie STU, účastníčka OH 1968 Mexiko a 1972 Mníchov, dlhoročná trénerka akademických výberov vo volejbale žien, odborná asistentka KTV FEI STU.

Veslovanie
Hurtala Milan – čs. reprezentant vo veslovaní, účastník OH v Mexiku 1968, akademický reprezentant, zamestnanec STU;
Ledererová Miriam – čs. reprezentantka vo veslovaní, členka Slávie SVŠT, pôsobí ako odborná asistentka na SvF STU.


Účasť športovcov a zamestnancov STU
na olympijských hrách v rokoch 1928 – 1988


Bolková-Polakovičová Jana, kanoistika, Slávia SVŠT Bratislava,
OH 1980 Moskva;
Černý Vladimír, Slávia SVŠT Bratislava, OH 1956  Melbourne;
Glesk Pavol, účastník OH 1960 Rím, OH 1964 Tokio, OH 1972 Mníchov,
OH 1976 Montreal – manažér čs. olympijskej výpravy, OH 1980 Moskva,
OH 1992 – člen vedenia čs. olympijskej výpravy, ZOH 1992 Albertville – vedúci čs. výpravy, podpredseda Československého olympijského výboru a vedúci výpravy na ZOH;
Glesková-Lehotská Eva, atletika, Slávia SVŠT Bratislava, OH 1964 Tokio, 1968 Mexiko a 1972 Mníchov.
Hurtala Milan, veslovanie, Slávia SVŠT Bratislava, OH 1968 Mexiko;
Chmelková-Blanáriková Anna, atletika, Slávia SVŠT Bratislava, OH 1968 Mexiko;
Konečný Jozef, gymnastika, SVŠT Bratislava, OH 1980 Moskva;
Kozičová-Beňová Oľga, plávanie, Slávia UK Bratislava, OH 1968 Mexiko;
Králiková-Gajdošová Ľudmila, basketbal, OH 1976 v Montreale akademická reprezentantka;
Lukašík Boris, basketbal, OH 1960 Rím;
Mazurová-Pisarčíková Hilda, volejbal, Slávia UK Bratislava, OH 1968 Mexiko a 1972 Mníchov;
Mračnová-Faithová Mária, atletika, Slávia Košice a Slávia SVŠT Bratislava, OH 1968 Mexiko a OH 1976  Montreal;
Novotníková-Kurhajcová Ľubica, veslovanie, Slávia SVŠT Bratislava, OH 1988 Soul;
Čerchlanová-Ozoráková Jozefína, atletika, Slávia PF B. Bystrica a SVŠT Bratislava,
OH 1976 Montreal;
Reich František, veslovanie, Slávia SVŠT Bratislava, OH 1972  Helsinki a 1976  Melbourne;
Reiskup Ctibor, veslovanie, Slávia SVŠT Bratislava, OH 1956 Melbourne;
Ruffíni Róbert, atletika, Slávia SVŠT Bratislava a Slávia UK Bratislava, OH 1988 Soul;
Šemetka Donald, moderný päťboj, Slávia SVŠT Bratislava, OH 1988 Soul;
Šuranová-Kucmanová Eva, atletika, Slávia SVŠT Bratislava, OH 1972 Mníchov a 1976 Montreal;
Urban Otto, plávanie, OH 1956 Melbourne;
Vassová-Vašáková Helena, kanoistika, Slávia SVŠT Bratislava, OH 1980  Moskva.

Spracoval: doc. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
podpredseda organizačného výboru, LU 2008
FCHPT STU