Prejsť na obsah
Verejnosť

V úvode sa prítomným prihovoril rektor Robert Redhammer. Následne odovzdal ocenenia autorom najúspešnejších vedeckých publikácií uplynulého roka a autorom najlepšieho umeleckého diela.
Ocenenie získali v kategórií:

  • publikácia v časopise NATURE alebo SCIENCE
  • prof. Ing. Ján Szolgay, PhD, prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD., SvF STU, za článok Changing climate shifts timing of European floods (Zmena klímy mení dobu výskytu najväčších povodní v roku v povodiach Európy), Science, Vol. 357, 2017, Issue 6351, pp. 588-590
  • publikácia, ktorá vyšla v roku 2017 v časopisoch, ktoré spadajú do 10 % percentilu časopisov podľa impakt faktorov
  • Dr. Michaela Musilová, MSc., FEI STU, za článok: Microbially driven export of labile organic carbon from the Greenland ice sheet (Mikróbami riadený export labilného organického uhlíka z grónskeho ľadovca), Nature Geoscience, 10, 2017, 360-365, IF 13,941
    publikácia, ktorá bola publikovaná v rokoch 2015 - 2017 a mala najvyšší počet ohlasov podľa SCI
  • prof. Ing. Marián Valko, DrSc., FCHPT STU, 80 citácií, za článok: Redox- and non-redox-metal-induced formation of free radicals and their role in human disease (Kovmi indukovaná tvorba voľných radikálov a ich význam pri vzniku ochorení), ARCHIVES OF TOXICOLOGY vol. 90, 2017, pp. 1-37.

Osobitná cena patrí tiež autorom originálneho umeleckého či architektonického diela, ktorú získal Mgr. Bohuš Kubinský z FA STU s projektom CACHE.
Projekt pripomína židovskú komunitu v Topoľčanoch a jej tragickú históriu cez netradičné nevýtvarné médium – maces, krehký nekvasený chlieb pochádzajúci zo židovskej kultúry.

Späť