Prejsť na obsah
Absolventi

Stanovy

Občianskeho združenia

Alumni klub Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

 

 

I.

Všeobecné ustanovenia

 

1. Názov združenia:

Združenie „Alumni klub Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ („Alumni klub STU v Bratislave“, ďalej len „združenie“) je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie absolventov a priateľov STU.

 

2. Sídlo združenia:

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1

 

3. Názov združenia v anglickom jazyku:

Alumni Club of the Slovak University of Technology in Bratislava.

 

4. Združenie

je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a  povinnosti.

Vykonáva činnosť v súlade s týmito stanovami a všeobecne záväznými právnymi normami platnými v Slovenskej republike. Združenie vzniklo v súlade so zákonom FZ ČSSR č.83/1990 Zb. o združovaní  občanov, v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

5. Cieľ činnosti združenia:

a) združovať na báze dobrovoľnosti absolventov a priateľov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

b) vytvárať priestor a podmienky pre vzájomnú pomoc, výmenu poznatkov a informácií medzi absolventmi navzájom a univerzitou, absolventmi a priateľmi združenia,

c) uspokojovať záujmy a potreby svojich členov v odbornej, spoločenskej, kultúrnej a športovej oblasti,

d) informovať svojich členov o činnosti univerzity, ako aj o aktivitách združenia, organizovať pre svojich členov konferencie, sympóziá, semináre, kurzy, exkurzie, výstavy a iné odborné kultúrne a športové podujatia,

e) podporovať rozvoj vzdelávania na univerzite,

f) spolupracovať so svojimi členmi pri nadväzovaní stykov so zahraničnými subjektmi, pri výmene informácií, zabezpečovaní stáží, exkurzií a pri iných formách získavania nových poznatkov,

g) spolupracovať s organizáciami s podobným zameraním v SR a zahraničí,

h) realizovať nakladateľskú a vydavateľskú činnosť,

i) realizovať reklamnú činnosť,

j) napomáhať k zabezpečeniu viaczdrojového financovania STU v súlade so zákonom o vysokých školách.

 

II.

Členstvo v združení

 

1. a) Členom združenia môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady:

-         je plne spôsobilá na právne úkony,

-         je bezúhonná.

b) Členom združenia môže byť právnická osoba, zastúpená svojim štatutárnym orgánom, ktorý musí spĺňať podmienky ako fyzická osoba podľa bodu 1 a čl. II.

 

2. Združenie prijme a zapíše do zoznamu členov združenia fyzické a právnické osoby, ktoré spĺňajú predpoklady uvedené v čl.II/1a) a b) v lehote do jedného mesiaca odo dňa podania písomnej žiadosti po rozhodnutí Výkonného výboru združenia.

 

3. O prijatí za člena do združenia rozhoduje Výkonný výbor združenia.

 

4. Členstvo v združení môže byť zrušené Výkonným výborom združenia v týchto prípadoch:

a) ak člen združenia bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne

 úkony bola obmedzená,

b) ak člen združenia požiadal o zrušenie svojho členstva,

c) ak člen združenia bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

d) ak člen združenia bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého sa dopustil pri vykonávaní

 činnosti v združení,

e) ak člen nezaplatil členské príspevky za dva kalendárne roky.

 

5. Členstvo v združení môže mať nasledujúce formy:

individuálne, kolektívne a čestné.

 

a) Individuálnym a kolektívnym členom združenia sa môže stať fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí  so stanovami združenia a prejaví vôľu stať sa členom združenia formou podania písomnej prihlášky. O prijatí člena rozhoduje Výkonný výbor združenia podľa čl. II. bod 2. Proti jeho rozhodnutiu sa možno  odvolať na Valné zhromaždenie združenia.

 

b) Čestné členstvo sa udeľuje osobám, ktoré majú mimoriadne zásluhy na rozvoji spoločnosti, vzdelávania, vedeckej činnosti ako i na rozvoji činnosti združenia. O priznaní čestného členstva rozhoduje Správna rada.

 

6. K plneniu cieľov a zabezpečeniu svojej činnosti združenie vyberá ročné príspevky od svojich členov a prijíma dary.

 

 

III.

Práva a povinnosti členov združenia

 

1. Členovia združenia majú právo zúčastňovať sa činnosti združenia a taktiež voliť a byť volení do orgánov združenia a byť informovaní o zámeroch a aktivitách združenia.

2. Členovia združenia sú pri výkone činností v združení povinní:

a) dodržiavať všetky platné právne normy a predpisy týkajúce sa výkonu činností realizovaných v združení,

b) dodržiavať stanovy a ďalšie predpisy, ktoré podrobne ukladajú povinnosti členom združenia,

c) dbať o dobré meno združenia a STU,

d) podľa svojich možností podporovať činnosť združenia.

 

 

IV.

Orgány združenia

 

1. Orgánmi združenia sú:

a) valné zhromaždenie

b) správna rada

c) výkonný výbor

d) dozorná rada

 

2. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Ostatné orgány sú ním volené.

 

3. Volebné obdobie orgánov združenia je trojročné.

 

4. Funkcie v orgánoch združenia sú čestné. Za výkon funkcie môže byť priznaná primeraná odmena a náhrada výdavkov.

   

5. Správna rada môže rozhodnúť o vymenovaní čestného predsedu občianskeho združenia.

 

 

V.

Valné zhromaždenie

 

1. Valné zhromaždenie zvoláva združenie spravidla raz za jeden rok, najmenej však raz za tri roky. Ak o to požiada najmenej polovica členov združenia, Správna rada združenia je povinná zvolať valné zhromaždenie do dvoch mesiacov.

 

2. Člen združenia môže písomne poveriť iného člena, aby ho zastúpil na Valnom zhromaždení.

Zastúpený člen sa považuje za prítomného.

 

3. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomných najmenej 10 percent členov. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina členov do pol hodiny po termíne, uvedenom v pozvánke, a všetci členovia boli vopred o členskej schôdzi a navrhovanom termíne informovaní, uskutoční sa bezprostredne po uplynutí tejto lehoty členská schôdza, ktorá je uznášania schopná pri počte členov združenia, ktorí sú prítomní na členskej schôdzi podľa pôvodného programu.

 

4. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých základných otázkach, a to najmä:

a) volí a odvoláva členov Správnej rady a ostatných orgánov združenia a určuje ich počty,

b) schvaľuje vnútorný poriadok združenia, rokovací a volebný poriadok,

c) môže rušiť alebo meniť rozhodnutia Správnej rady združenia,

d) schvaľuje ročný príspevok členov na činnosť združenia,

e) schvaľuje výšku primeranej náhrady za činnosť vo funkciách v orgánoch združenia,

f) schvaľuje Stanovy združenia a ich zmeny,

g) schvaľuje zánik združenia,

h) rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí.

 

5. Členovia prípravného výboru sa automaticky stávajú členmi združenia, pokiaľ spĺňajú požiadavky podľa bodu 1a), čl. II.

 

 

VI.

Správna rada

 

1. Správna rada združenia má spravidla siedmich členov. Správna rada riadi činnosť združenia medzi valnými zhromaždeniami. Správnu radu zvoláva predseda združenia najmenej dvakrát za rok.

 

2. Správna rada je uznášania schopná, ak je prítomná väčšina jej členov. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov správnej rady. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu združenia.

Správna rada:

a) zvoláva valné zhromaždenie,

b) pripravuje koncepciu činnosti združenia,

c) spravuje majetok združenia,

c) chráni a presadzuje záujmy členov združenia,

d) reprezentuje združenie.

 

3. Správna  rada  združenia  volí a odvoláva  spomedzi  svojich  členov  predsedu združenia, výkonného tajomníka združenia a hospodára združenia.

Predseda a výkonný tajomník zastupujú združenie navonok a konajú v jeho mene vo všetkých veciach. Vykonávajú neodkladné rozhodnutia v čase medzi zasadnutiami Správnej rady a riadia činnosť združenia. Predseda a výkonný tajomník konajú samostatne.

 

4. Správna rada združenia sa schádza spravidla dvakrát do roka. Schôdze Správnej rady zvoláva predseda alebo výkonný tajomník združenia ak nie je určené v organizačnom poriadku združenia inak.

VII.

Výkonný výbor

 

1. Výkonný výbor tvorí jeden zástupca z každej fakulty a rektorátu, je riadený výkonným tajomníkom združenia.

 

2. Výkonný výbor volí Valné zhromaždenie na obdobie troch rokov.

 

3. Výkonný výbor:

a) rozhoduje o prijatí nových členov a vedie zoznam členov združenia,

b) získava nových členov z radov absolventov a priateľov univerzity,

c) pomáha pri organizačnom zabezpečovaní akcií poriadaných združením,

d) organizuje vydávanie informačných materiálov združenia,

e) informuje členov o činnosti združenia,

f) vykonáva ďalšiu činnosť pokiaľ nepatrí iným orgánom združenia.

 

 

VIII.

Dozorná rada

 

1. Dozorná rada má troch členov, ktorých volí Valné zhromaždenie.

 

2. Dozorná rada:

a) kontroluje plnenia uznesení Valného zhromaždenia a činnosť Správnej rady združenia, za týmto účelom má prístup ku všetkým dokladom združenia,

b) dohliada na riadny výkon činností vykonávaných v rámci združenia,

c) kontroluje hospodárenie združenia,

d) volí zo svojich členov predsedu Dozornej rady, ktorý riadi činnosť Dozornej rady.

 

3. Dozorná rada je oprávnená požiadať Správnu radu o zvolanie Valného zhromaždenia v prípade, že v rámci svojej kontrolnej činnosti zistí také skutočnosti, ktoré sú dôležité pre samotnú činnosť združenia. Ak Správna rada nezvolá Valné zhromaždenie do 1 mesiaca odo dňa doručenia písomnej žiadosti Dozornej rady Správnej rade (predsedovi alebo výkonnému tajomníkovi), Dozorná rada zvolá Valné zhromaždenie do jedného mesiaca od dňa uplynutia lehoty pre zvolanie Valného zhromaždenia Správnou radou.

 

 

IX.

Hospodárenie združenia

 

1. Majetok združenia tvoria:

a) členské príspevky,

b) dotácie štátnej správy,

c) dary sponzorov, odkazy, dedičstvá, sponzorské príspevky a iné zdroje,

d) hmotný majetok združenia,

e) prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov činnosti združenia,

f) získanie grantov a finančnej podpory,

g) príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedeným účelom vzniku združenia.

 

2. Vlastná hospodárska činnosť.

Združenie môže vykonávať hospodársku činnosť v súlade s cieľom činnosti združenia.

 

3. Za hospodárenie a vedenie účtovníctva združenia zodpovedá Správna rada združenia.

 

 

X.

Zánik združenia

 

1. Združenie zaniká:

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,

b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.

 

2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor určený Správnou radou združenia, v prípade rozhodnutia MV SR bude likvidátor určený MV SR. Likvidátorom môže byť len člen združenia. Likvidátorom môže byť len fyzická osoba.

 

 

XI.

Záverečné ustanovenia

 

1. Podrobnosti o organizácii združenia upravuje organizačný poriadok združenia.

 

2. Podrobnosti o voľbách upraví volebný poriadok.

 

 

XII.

Prechodné ustanovenia

 

1. Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia stávajú automaticky členmi združenia.

 

2. Členovia prípravného výboru sú povinní:

a) oznámiť verejnosti vznik združenia spolu s podmienkami na prijatie potenciálnych členov,

b) zvolať Valné zhromaždenie do troch mesiacov odo dňa registrácie združenia.

 

3. Členovia prípravného výboru sa do konania Valného zhromaždenia stávajú členmi prvej správnej rady. Ich funkčné obdobie končí dňom konania Valného zhromaždenia.

 

 

 

Schválené MV SR: 15. 8. 2007