Prejsť na obsah
Výskum

V rámci prípravy implementácie Stratégie ľudských zdrojov pre výskumných pracovníkov (HRS4R) predstavujeme návrh členov Riadiaceho výboru, Monitorovacieho výboru a jednotlivých pracovných skupín.

Úlohami pracovných skupín bude:

 1. vyplniť dotazník GAP analýzy,
 2. zabezpečiť dostatočnú vzorku výskumných pracovníkov pre vyplnenie dotazníku GAP analýzy,
 3. pripomienkovať akčný plán vyplývajúci z vyhodnotenia GAP analýzy,
 4. zabezpečiť dostatočnú vzorku výskumných pracovníkov na pripomienkovanie akčného plánu,
 5. zabezpečiť súčinnosť pri implementácii aktivít vyplývajúcich z akčného plánu na fakultnej úrovni.

Úlohami monitorovacieho výboru bude:

 1. vypracovať dotazník pre GAP analýzu na základe dostupných informácií, skúseností univerzít držiacich ocenenie HRS4R (najmä zo Slovenska a Čiech, ako aj odporúčaní SRK a SAIA),
 2. zjednotiť a zapracovať pripomienky členov pracovných skupín a vedeckých pracovníkov do výslednej GAP analýzy,
 3. vypracovanie akčného plánu,
 4. zjednotiť a zapracovať pripomienky členov pracovných skupín, vedeckých pracovníkov do výsledného akčného plánu,
 5. predloženie výsledného akčného plánu na pripomienkovanie/schválenie riadiacemu výboru,
 6. dohľad nad činnosťou pracovných skupín a ich metodické usmerňovanie pri implementácii aktivít vyplývajúcich z akčného plánu na fakultnej úrovni,
 7. predkladanie pravidelných správ o aktivitách vykonávaných v rámci akčného plánu.

Úlohami riadiaceho výboru bude:

 1. pripomienkovanie a schválenie akčného plánu,
 2. strategické rozhodovanie o prioritách aktivít akčného plánu a budúcom smerovaní univerzity v rámci Stratégie ľudských zdrojov pre výskumných pracovníkov (HRS4R),
 3. dohľad nad činnosťou monitorovacieho výboru.

 

Riadiaci výbor STU pre implementáciu Stratégie ľudských zdrojov pre výskumných pracovníkov (HRS4R):

Vedúci riadiaceho výboru:

 • Rektor STU

Členovia riadiaceho výboru:

 • Prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
 • Prorektor pre strategické projekty a rozvoj
 • Prorektor pre inovácie a prax
 • Predseda Akademického senátu
 • Predseda etickej komisie
 • Predsedníčka Univerzitnej odborovej organizácie STU
 • Kvestor
 • Zástupca študentov

 

Monitorovací výbor STU pre implementáciu Stratégie ľudských zdrojov pre výskumných pracovníkov (HRS4R):

Vedúci monitorovacieho výboru:

 • Prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

Členovia monitorovacieho výboru:

 • Prodekanka pre vedu a výskum SvF STU
 • Prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium SjF STU
 • Prodekanka pre vedu, výskum a ľudské zdroje FEI STU
 • Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť FCHPT STU
 • Prodekan pre vedu a výskum FA STU
 • Prodekan pre vedu a výskum MTF STU
 • Prodekan poverený pre vedu a výskum FIIT STU
 • Riaditeľ Ústavu manažmentu a vedúci Oddelenia ekonomiky a manažmentu podnikania
 • Vedúca Útvaru ľudských zdrojov
 • Vedúca Útvaru vedy a medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce
 • Pracovník pre zahraničné vzťahy, Útvar vedy a medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce

 

Pracovné skupiny:

STU:

Vedúci skupiny:

 • Prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

Členovia skupiny:

 • Prorektor pre strategické projekty a rozvoj
 • Prorektor pre inovácie a prax
 • Predseda Akademického senátu
 • Vedúca Útvaru vedy a medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce (REKP REK)
 • Vedúci Útvaru ľudských zdrojov (REKP REK)
 • Vedúci Kancelárie spolupráce s praxou
 • Vedúci Projektového strediska STU (OUP REK)

SvF:

Vedúca skupiny:

 • Prodekanka pre vedu a výskum, zahraničné vzťahy

Členovia skupiny:

 • Prodekanka pre vonkajšie vzťahy, sociálnu starostlivosť o zamestnancov a sociálnu starostlivosť o študentov
 • Prodekan pre rozvoj fakulty
 • Predseda Akademického senátu
 • Vedúci Oddelenia ľudských zdrojov (Dek SvF)
 • Pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť, Oddelenie projektov a vonkajších vzťahov (Dek SvF)
 • Predseda Nezávislej odborovej organizácie zamestnancov SvF STU

SjF:

Vedúci skupiny:

 • Prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

Členovia skupiny:

 • Prodekan pre personálne a sociálne veci a rozvoj fakulty
 • Predseda Akademického senátu
 • Pracovníčka pre personálne činnosti
 • Pracovník pre zahraničné vzťahy
 • Predseda Fakultnej odborovej organizácie na SjF STU

FEI:

Vedúca skupiny:

 • Prodekanka pre vedu, výskum a ľudské zdroje

Členovia skupiny:

 • Prodekan pre rozvoj
 • Predseda Akademického senátu
 • Vedúca Oddelenia ľudských zdrojov (Dek FEI)
 • Vedúci oddelenia Stredisko pre projekty a spoluprácu s praxou (Dek FEI)
 • Predseda Základnej odborovej organizácie pri FEI STU

 FCHPT:

Vedúci skupiny:

 • Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť

Členovia skupiny:

 • Prodekan pre rozvoj fakulty a ekonomiku
 • Prodekan pre zahraničné vzťahy, mobility, vzťahy s verejnosťou a propagáciu fakulty
 • Predseda Akademického senátu
 • Vedúci Útvaru ľudských zdrojov (Dek FCHPT)
 • Vedúci Projektového strediska (Dek FCHPT)
 • Predseda Fakultnej odborovej organizácie FCHPT STU

 FA:

Vedúci skupiny:

 • Prodekan pre vedu a výskum

Členovia skupiny:

 • Prodekan pre strategické projekty, PR a sociálnu oblasť
 • Prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj
 • Predseda Akademického senátu
 • Vedúci Oddelenia pre mzdy a ľudské zdroje (Dek FA)
 • Vedúci Oddelenia pre vedu a výskum (Dek FA)
 • Predseda Odborového združenia zamestnancov Fakulty architektúry STU

 MTF:

Vedúci skupiny:

 • Prodekan pre vedu a výskum

Členovia skupiny:

 • Prodekan pre strategický rozvoj, informačné technológie, spolupráca s priemyslom, podnikateľská činnosť
 • Prodekan pre zahraničné vzťahy a medzinárodné projekty
 • Predseda Akademického senátu
 • Vedúci Oddelenia vedy a výskumu (OPOM MTF)
 • Vedúci Oddelenia personalistiky a právnych záležitostí
 • Vedúci Oddelenia zahraničných projektov a zahraničných vzťahov

 FIIT:

Vedúci skupiny:

 • Prodekan poverený pre vedu a výskum

Členovia skupiny:

 • Prodekanka poverená pre štúdium, zahraničie a mobility
 • Predseda Akademického senátu
 • Vedúci Personálneho a mzdového Oddelenia (Dek FIIT)
 • Vedúci Oddelenia odborných činností (Dek FIIT)

 ÚM:

Vedúci skupiny:

 • Riaditeľ Ústavu manažmentu a vedúci Oddelenia ekonomiky a manažmentu podnikania

Členovia skupiny:

 • Zástupca riaditeľa ústavu
 • Vedecká tajomníčka ústavu

 

Predseda Akademického senátu fakulty prezentuje konsenzus názorov Akademického senátu fakulty.

Vedúci oddelení či ústavov prezentujú konsenzus názorov zamestnancov svojich Oddelení.  

Predsedovia fakultných odborových organizácií prezentujú konsenzus názorov odborových organizácií.

Jednotlivý prorektori a prodekani zodpovední za oslovené oddelenia či ústavy sa môžu s názorom oddelenia či ústavu stotožniť, podieľať sa na vypracovaní dokumentu alebo vypracovať vlastný dokument (možno by bolo pre nich zaujímavé porovnať svoje vnímanie situácie s vnímaním ich podriadených).

Oslovení prorektori a prodekani ktorí nemajú v správe žiadne z oslovených Oddelení môžu osloviť niektoré z Oddelení ktoré spravujú aby mu/jej pomohli s vypracovaním dokumentu.

Každý oslovený môže vynechať otázky, ktoré sa netýkajú jeho pozície, resp. s nimi nemá relevantnú skúsenosť.

 Vedúci skupiny musí (v spolupráci s relevantnými členmi skupín) zabezpečiť dostatočnú vzorku výskumných pracovníkov svojej fakulty zo všetkých kariérnych skupín definovaných Európskou komisiou1:

 • R1 - výskumný pracovník prvého stupňa resp. začínajúci výskumník (First Stage Researcher) – tento stupeň zahŕňa začínajúcich výskumníkov, ktorí realizujú výskum zvyčajne pod vedením skúsenejšieho výskumníka. Tento stupeň zahŕňa aj doktorandov.
 • R2 - uznávaný výskumný pracovník (Recognised Researcher) – do tejto skupiny patria výskumníci, ktorí už ukončili doktorandské štúdium ale ešte nerealizujú svoj výskum v plnej miere samostatne, ako aj výskumníci bez PhD s porovnateľnou mierou skúseností a kompetencií.
 • R3 - etablovaný výskumný pracovník (Established Researcher) – na tomto stupni sa nachádzajú skúsení výskumníci a výskumníčky s výraznou mierou samostatnosti pri realizácii svojich úloh.
 • R4 - popredný výskumný pracovník (Leading Researcher) – Tento stupeň zahŕňa výskumníkov, ktorí určujú smerovanie výskumu vo svojom odbore či disciplíne. Sú to napríklad profesori, vedúci katedier a výskumných tímov, či lídri výskumných laboratórií v priemysle.

1Viac informácií o členení stupňov kariéry výskumných pracovníkov podľa Európskej komisie nájdete tu.