Prejsť na obsah
Výskum

Časový plán počiatočnej fázy (Initial Phase) implementácie HRS4R a aktuálny progres:

 • jún – september 2019:
  • identifikácia dotknutých strán vo vnútri STU (vedenie univerzity a fakúlt, vedecký pracovníci, doktorandi, študenti, ľudské zdroje, odbory, akademický senát,...).
  • návrh dozorného orgánu (Monitoring Committee) a riadiaceho orgánu (Steering Committee),
  • návrh fakultných pracovných skupín (+ univerzitné pracoviská) so zastúpením všetkých dotknutých strán.
 • december 2019:
  • predloženie „všeobecnej GAP analýzy STU“
 • december 2019 – január 2020:
  • procedúra oponentúry GAP členmi riadiaceho výboru (prorektori)
 • február 2020:
  • ustanovenie riadiaceho výboru a monitorovacieho výboru,
  • ustanovenie fakultných pracovných skupín
 • marec 2020 – august 2020:
  • GAP analýza fakúlt (+ univerzitné pracoviská), mapovanie rozdielov súčasného stavu oproti želanému stavu vzhľadom na 40 princípov Charty a Kódexu formou online dotazníka,
  • písomné vyjadrenie podpory 40-tim princípom Charty a Kódexu zo strany STU a spustenie procesu uchádzania sa o ocenenie HRS4R,
  • zjednotenie fakultných GAP analýz,
  • vypracovanie univerzitného akčného plánu
    
 • september 2020 – máj 2021:
  • Prihlásenie sa k princípom Charty a Kódexu a zaslanie notifikácie o začatí procesu realizácie Stratégie Európskej komisii
  • pripomienkovanie univerzitného akčného plánu fakultnými pracovnými skupinami
    
 • júl - september 2021:
  • preklady zjednotenej univerzitnej GAP analýzy a z nej vyplývajúceho akčného plánu,
  • posúdenie akčného plánu monitorovacím výborom a nastavenie časového harmonogramu akčného plánu
    
 • október 2021:
  • odovzdanie zjednotenej univerzitnej GAP analýzy a z nej vyplývajúceho akčného plánu implementácie Stratégie na posúdenie Európskou Komisiou, 
 • marec 2022:
  • rozhodnutie Európskej Komisie s pripomienkami,
 • mared 2022 – máj 2022:
  • zapracovanie prípadných pripomienok a následné odovzdanie na opätovné posúdenie Európskej komisii,
 • jún 2022 – august 2022:
  • udelenie ocenenia HRS4R

Legenda:

 • realizované aktivity
 • prebiehajúce aktivity
 • budúce aktivity