Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská technická univerzita v Bratislave (ďalej len vyhlasovateľ)
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhov na
uzatvorenie kúpnej zmluvy o predaji nehnuteľností vo Svätom Jure


Predmet predaja na základe súťaže:
Nehnuteľnosti  zapísané v katastri nehnuteľností Správy katastra v Pezinku
na liste vlastníctva č. 1049 pre katastrálne územie Svätý Jur, parcely registra E ako
parc. č. 1749/1 o výmere 1826 m2, lesný pozemok,
parc. č. 1751 o výmere 275 m2, ostatné plochy,
parc. č. 1786 o výmere 4726 m2, lesný pozemok,
a na liste vlastníctva č. 5763 pre katastrálne územie Svätý Jur, parcely registra C ako
pozemok parc. č. 1782/23 o výmere 198 m2, ostatné plochy,
pozemok parc. č. 1782/31 o výmere 363 m2, vinica
spolu s lesnými porastami na lesných pozemkoch a viničom

Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Podmienkou zaradenia do súťaže je návrh na kúpu všetkých nehnuteľností v celosti.


Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy musí obsahovať tieto náležitosti:
- u fyzických osôb meno a priezvisko, trvalé bydlisko, podpis fyzickej osoby,
- u právnických osôb obchodné meno, sídlo, IČO, podpis osoby (osôb) oprávnenej (oprávnených) konať jej menom, originál aktuálneho výpisu z obchodného registra, prípadne iného registra, nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie záujemcu v súlade s § 14 zákona č. 176/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov  - vzor podľa prílohy č. 1  u fyzických osôb, vzor podľa prílohy č. 2 u právnických osôb, 
- špecifikáciu nehnuteľností – predmet kúpy,
- číselné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny nehnuteľností (cenu uviesť ako výslednú sumu),
- záväzok záujemcu, že kúpnu cenu zaplatí v plnej výške najneskôr pri podpísaní kúpnej zmluvy


Spôsob a termín predkladania návrhov:
Súťažné návrhy musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú doklady, ktoré sú priložené k súťažnému návrhu v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.
Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom „Predaj Svätý Jur“ a s označením „neotvárať“ do 09. 01. 2008 (v posledný deň lehoty do 14, 00 hod.) do podateľne Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, rektorát, Vazovova 5, 812 43 Bratislava.

Navrhovateľ je povinný na zadnej strane zalepenej obálky s návrhom uviesť svoju úplnu adresu.
Predložený návrh nie je možné odvolať.


Vyhodnotenie návrhov, termín a spôsob vyhlásenia výsledkov súťaže:
Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy je najvyššia kúpna cena. Pri rovnosti ponúknutej kúpnej ceny je rozhodujúci dátum a hodina doručenia ponuky.
Kúpnu cenu uhradí kupujúci najneskôr pri podpísaní kúpnej zmluvy, ktorú bude víťaz súťaže podpisovať najneskôr do 30-ich dní od doručenia oznámenia o výsledku súťaže.

Návrh po stanovenom termíne, resp. návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok súťaže nebude do súťaže zaradený.
Poznámka: Vyhlasovateľ je verejnou vysokou školu. V súlade s § 5 zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. môže predať nepotrebnú nehnuteľnú  vec na základe obchodnej verejnej súťaže tomu, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Najvyššia kúpna cena v obchodnej verejnej súťaži nesmie byť nižšia ako primeraná cena. Za primeranú cenu sa považuje všeobecná hodnota majetku podľa osobitného predpisu.

Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže písomne listom odovzdaným pošte na doručenie najneskôr dňa 23. 01. 2008.


Obhliadka nehnuteľností
Nehnuteľnosť si možno obhliadnuť po telefonickom dohovore o termíne obhliadky na telefónnom čísle 0908356694 denne v čase od 9,00 hod. – 10,00 hod.

Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže:
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
a) odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu,
b) súťaž zrušiť,
c) pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy,
d) predĺžiť lehotu na výber najvhodnejšieho návrhu,

Odovzdanie a prevzatie nehnuteľností
Vyhlasovateľ odovzdá víťaznému účastníkovi nehnuteľnosti na základe zápisnice o odovzdaní a prevzatí nehnuteľností za účasti zástupcov obidvoch strán po nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam.

Prílohy:
Príloha č. 1 (čestné vyhlásenie FO)
Príloha č. 2 (čestné vyhlásenie PO)