Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 11. júna 2020 vydal rektor STU Miroslav Fikar interný predpis, ktorý podstatným spôsobom uvoľňuje opatrenia súvisiacie s koronavírusom. Predpis nadobúda účinnosť v pondelok 15.júna 2020.

Prezenčné skúšky, zasadnutia orgánov a zahraničné cesty

Od 15. júna 2020 sa tak povoľujú vzdelávacie aktivity prezenčnou metódou, vrátanie skúšania či zasadnutí akademických orgánov. Podmienkou ostáva dodržiavanie hygienickych a epidemiologických pravidiel podľa aktuálnych opatrení Ústredného krízového štábu SR. 

Otváraju sú možnosti prezenčnej formy realizácie záverečných a štátnych záverečných skúšok. O forme realizácie rozhodnú dekani jednotlivých fakúlt. 

Otvárajú sa tiež možnosti pre zahraničné pracovné cesty a prijímanie zahraničných návštev. Rektor, kvestor a dekan fakulty, každý v rámci svojej pôsobnosti, môže v opodstatnených prípadoch udeliť výnimku z obmedzení v tejto oblasti. Rektor však v tejto súvislosti upozorňuje na riziká a odporúča všetkým študentom a zamestnancom STU necestovať v najbližšom období do zahraničia, najmä do oblastí so zvýšeným výskytom ochorenia COVID-19. 

Ubytovanie na internátoch

Postupne sa do štandardného režimu vracia aj prevádzka na internátoch. Umožňuje sa ubytovanie študentom, ktorí absolvujú záverečné skúšky prezenčnou formou. Prebiehajú tiež prípravy, aby internáty umožnili ubytovanie študentom aj turistickým návštevníkom počas leta.

Od 1. septembra plánujeme obnoviť plne štandardný režim vo všetkých študentských domovoch a to vo zvýšenej kapacite o priestory, ktoré boli rekonštruované a podarilo sa ich dokončiť a odovzdať do užívania.