Prejsť na obsah
Verejnosť

 Slávnostným zasadnutím akademickej obce sa v pondelok 19. septembra 2016 začal akademický rok 2016/17 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

Otvorili ho rektor STU Robert Redhammer, predseda Akademického senátu Ján Híveš a generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR Jozef Jurkovič.

„Vitajte v novom akademickom roku. V jeho závere si naša univerzita pripomenie 80. výročie právoplatnosti rozhodnutia o jej  zriadení – 25. júna 1937. To však nie je začiatok technického vzdelávania na Slovensku, hlásime sa k odkazu Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, kde boli pred viac ako 250 rokmi položené základy vzdelávania prepojeného s praxou a postavené na experimentoch, do ktorých boli zapájaní študenti,“ povedal v úvode rektor STU Robert Redhammer. Vyzdvihol, že sa v uplynulom roku podarilo STU dokončiť projekty Univerzitných vedeckých parkov, ktoré prinášajú výsledky. Vďaka novému špičkovému vybaveniu laboratórií sú vedci STU partnermi už vo viac ako tucte kľúčových európskych projektov Horizont 2020.

„Veda však musí stáť na mladých ľuďoch, našou povinnosťou je rozvíjať talent nadaných mladých ľudí. Na STU máme program ich podpory – každoročne podporíme projekty viac ako stovky mladých vedcov, tento rok sme rozšírili podporu na tímové projekty, kde sme rozdelili viac ako 35-tisíc pre 7 projektov, podporujeme postdoktorandské projekty a finančne motivujeme vedcov publikovať v najprestížnejších vedeckých časopisoch,“ povedal rektor.

Jozef Jurkovič z MŠVVaŠ SR poprial študentom aj pedagógom úspešný rok a pripomenul, že ministerstvo pripravuje národný program vysokoškolského vzdelávania a vyzval na diskusiu. Zástupcovia STU prejavili o diskusiu záujem, rektor STU verí, že výsledkom bude diferenciácia vysokých škôl podľa potrieb a zamerania.  

Predseda Akademického senátu STU ján Híveš pripomenul na potrebu zmien aj na nižších stupňoch vzdelávania a upozornil na nízke vedomosti študentov z matematiky a logického myslenia. Vyzval na znovuzavedenie maturity z matematiky.  

„Naši prváci sú výsledkom deforiem vzdelávacieho systému. Výsledky dobrovoľných testov z matematiky nám ukazujú, že absolventi, ktorí k nám prichádzajú, si nedokážu poradiť s jednoduchými úlohami s matematiky, je to dôsledok neschopnosti porozumieť textu. Matematika nie je len o výpočtoch, je o spôsobe myslenia, ktorý je dôležitý nielen pre absolventov technických smerov,“ povedal Híveš a pripomenul, že na situáciu musia reagovať vysoké školy a to buď predĺžením bakalárskeho štúdia na 4 roky či doučovaním na špeciálnych seminároch.

Predbežne začne na STU štúdium asi 13-tisíc študentov, na niektorých fakultách ešte nie sú dokončené zápisy. Najväčší záujem je o štúdium informatiky a informačných technológií (FIIT, FEI) potom o štúdium chémie a potravinárskej technológie (FCHPT).

Slovenská technická univerzita v Bratislave  je modernou, výskumno-vzdelávacou inštitúciou. Vo svetovom rankingu univerzít Thimes Higher Education 2015 sa umiestnila na 601.-800. mieste a podľa slovenského rebríčka ARRA je najlepšou univerzitou pre chemické technológie, počítačové a technické vedy.  V QS World University Rankings 2016 na 401-450. mieste v kategórií Počítačové vedy a informačné technológie. Zapája študentov do vedeckého výskumu a projektov pre prax. STU v roku 2015 riešila 294 projektov výskumu pre prax a takmer 500 výskumných projektov financovaných z grantov. Prostredníctvom Univerzitného technologického inubátora STU podporila doteraz rozvoj viac ako 50 nových podnikov.

 

 otvorenie akademickeho roka

otvorenie akademickeho roka

foto: M. Kováč


Fotogaléria z podujatia.