Prejsť na obsah
STUBAčik

Začiatok školského roka 2020/2021 je spojený s usmernením MŠVVaŠ SR v čase COVID-19.

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Dokumenty týkajúce sa otvorenia a organizácie vzdelávania a výchovy v materských školách

Zákonný zástupca v prvý deň nástupu do materskej školy prinesie vyplnené a podpísané dokumenty:

*v prípade, že rodič nemá možnosť vytlačiť si dokumenty, tlačivá budú k dispozícii aj v MŠ- rodič ich vyplní pri vstupe – VLASTNÉ PERO)

PROCES PREBERANIA DETÍ -  pre plynulosť mať vopred vyplnené tlačivá

  1. Zákonný zástupca a dieťa do zariadenia vstupuje len s prekrytými hornými dýchacími cestami, vydezinfikujú si ruky (rodič aj dieťa)
  2. Poverený zamestnanec vykoná ranný filter s meraním teploty bezkontaktným teplomerom.
  3. Zákonný zástupca odovzdá zamestnancovi MŠ pri vstupe podpísané tlačivá: vyhlásenie o BEZPRÍZNAKOVOSTI a iné tlačivá
  4. Učiteľka usmerní dieťa pri výbere skrinky a pomôže mu odložiť pyžamko a náhradné rúško, po prezlečení si dieťa dôkladne umyje ruky mydlom a vodou,  potom vstupuje do triedy.
  5. Materská škola sa riadi COVID semafórom + vydanými pokynmi MŠ SR zo 17.08.2021 a vyhláškami hlavného hygienika RÚVZ.

Povinnosti zákonných zástupcov:

  • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum- max.10min.
  • Dieťa môže sprevádzať iba jeden zákonný zástupca.
  • Nie je dovolené nosiť si vlastné hračky, vankúšiky a iné predmety.
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
  • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie zmeny zdravotného stavu dieťaťa, karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom /COVID semafór/.