Jump to content
Science and research

Faculty of Mechanical Engineering

Department/Institute: Institute of Chemical and Hydraulic Machines and Equipment
Contact person:         Assoc. prof. Ing. Karol Jelemenský, PhD.
Contact:                    +421 2 5296 2454
e-mail:                       karol.jelemensky@stuba.sk
web page:                  http://www.sjf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3264

Description:

It is a department that deals with research on thermal processes and the processes associated with mass transfer. Its aim is to study the processes and design of apparatus for these processes.

Department consists of the several separate laboratories that includes the special instrumentation.

Laboratory of Laser  - Doppler Anemometry (LDA) It is the  laboratory, in which the LDA together with the experimental station that enabling the measurement of fluid flow in the chambers of various shapes and under different conditions can be realized.

Laboratory of heat transfer  The stations in this laboratory used for examination of  the basic processes of drying and heat dissipation.

-          drying chamber

-          vacuum evaporator

-          heat exchangers of various design

Laboratory of mass transfer. It is aimed at research oriented on a mass transfer between different phases. It is equipped with the experimental stations that are built for studying of a special and various phenomena associated predominantly with a gas phase.

-          absorption column with the adjustment of the tested medium

-          experimental station for absorption


Projects:

 • Univerzitný vedecký park STU v Bratislave, ITMS: 26240220084 (03/2013 - 06/2015)


Publications:

 • Jelemenský, Karol - Rajzinger, Ján - Gužela, Štefan - Bobok, Daniel - Juriga, Martin: Stanovenie hodnoty rosného bodu vodnej pary v zemnom plyne, ako akčnej veličiny pre riadenie ohrevu plynu v regulačných staniciach. - Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012. - 126 s.

 

 • Kmeť, Kazimír - Jandačka, Jozef - Jelemenský, Karol: Mimoriadne udalosti v podmienkach plynárenstva a možnosti minimalizácie ich výskytu. In: SLOVGAS. - ISSN 1335-3853. - Roč. 19, č. 4 (2010), s. 15-20

 

 • Bobok, Daniel - Jelemenský, Karol: Teória prestupu látky. - 1. vyd. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - 218 s. - ISBN 80-227-2522-6

 

 • Jelemenský, Karol - Šesták, Jiří - Žitný, Rudolf: Tepelné pochody. - 2. preprac. vyd. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - 308 s. - ISBN 80-227-2109-3

 

 • Bösch, Peter - Schausberger, Paul - Beckmann, Georg - Jelemenský, Karol - Friedl, Anton: Example of optimisation and heat integration on a basis of ethanol plants. In: Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering. - ISSN 0039-2472. - Roč. 59, č. 4 (2008), s. 1-10

 

 • Domanová, Martina - Dzianik, František - Jelemenský, Karol: Skúmanie tangenciálnej zložky rýchlosti v helikoidálnom toku v medzikruží. In: Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering. - ISSN 0039-2472. - Roč. 55, č. 6 (2004), s. 341-355.

 

 • Žolnaj, Želmír - Jelemenský, Karol: Vplyv faktora tvaru priečného prierezu obdĺžnikového kanála na rýchlostné pole pri helikoidálnom prúdení. In: Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering. - ISSN 0039-2472. - Roč. 55, č. 3 (2004), s. 235-245.
 • ZoD 11/2005 – Chladenie gumárenských polotovarov           
 • ZoD  25/2007 – Vypracovanie metodiky určovania  emisií ZP v podmienkach prevádzky  a údržby plynárenskej sústavy SPP –distribúcia,a.s. „Straty“  (SPP a.s.-distribúcia   Bratislava)
 • ZoD  46/2007- Vypracovanie metodiky určovania emisí ZP v podmienkach prevádzky a  údržby plynárenskej sústavy (SPP a.s.-distribúcia Bratislava).
 • ZoD  16/2011 – Stanovenie časov obnovenia pôvodnej úrovne odorizácie a zapáchavosti plynu (SPP- distribúcia a.s. Bratislava)
 • ZoD 21/2013 Stanovenie hodnoty rosného bodu ako akčnej veličiny pre riadenie ohrevu plynu v regulačných staniciach (SPP- distribúcia a.s. Bratislava)


Photos:

Laboratórium laser – dopplerovej anemometrie (LDA)
Fig. 1:Laboratory of Laser  - Doppler Anemometry (LDA).

experimentalna stanica
Fig.2: Experimental station for absorption