Jump to content
Science and research

     Cieľom Centra know-how je na celouniverzitnej úrovni zabezpečiť koordináciu a komplexný odborný servis pracoviskám STU v oblasti transferu know-how, a to smerom z praxe na pôdu univerzity a predovšetkým z univerzity do praxe, a tým podporiť previazanosť STU a spoločenskej praxe, urýchliť technologický a poznatkový transfer z akademickej pôdy do ekonomiky SR.

     Poslaním Centra je mapovať know-how STU ako celku a vytvárať reálnu obojstranne obohacujúcu spoluprácu STU s praxou.

Stránka Know-how centra sa v súčasnosti prerába. Na stránku doplníme údaje, ktoré budú informovať komplexne o know-how STU. 

Staršie informácie sú momentálne dostupné tu .

Databáza o domácich a medzinárodných projektoch riešených na STU 

Publikačná činnosť pracovníkov STU