Jump to content
Degree Students
Dodatok k diplomu
      

Diploma Supplement

Dodatok k diplomu vychádza z modelu, ktorý vytvorila Európska komisia, Rada Európy a UNESCO/CEPES. Jeho účelom je poskytnúť dostačujúco nezávislé informácie na zlepšenie medzinárodnej „transparentnosti“ a spravodlivého akademického a profesijného uznávania kvalifikácií (diplomov, titulov, osvedčení atd.). Dodatok je navrhnutý tak, aby popisoval charakter, úroveň, kontext, obsah a štatút štúdií, ktoré vykonával a úspešne zakončil jedinec uvedený na pôvodnej kvalifikácii, ku ktorej je dodatok pripojený.
Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international ‘transparency’ and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended.
Všetci súčasní študenti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia v študijných programoch prvého, druhého a tretieho stupňa získavajú Dodatok k diplomu automaticky a bezplatne pri absolvovaní štúdia. (“Automaticky“ znamená, že študent nemusí požiadať o dodatok k diplomu). Dodatok k diplomu sa vydáva v slovensko-anglickej verzii ako jeden dokument. All students of the Slovak University of Technology in Bratislava in all first, second and third cycle programmes receive a Diploma Supplement automatically and free of charge upon graduation. ('Automatically' means that the student is not required to make a request for the Diploma Supplement). The Diploma Supplement is issued in Slovak and English version as one document.

Vzor vyplneného dodatku k diplomu - 1. stupeň

Vzor vyplneného dodatku k diplomu - 2. stupeň

Example of a complete and filled-in Diploma Supplement - 1st level
Example of a complete and filled-in Diploma Supplement - 2nd level