Prejsť na obsah
Zamestnanci

Sumár všetkých interných predpisov STU bez ohľadu na právnu silu a rok vydania.

- 2017

Číslo vnútorného predpisu STU Názov vnútorného predpisu STU
1/2017 Dodatok číslo 6 k Organizačnému poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
1/2017 Pravidlá podpory študentských organizácií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
1/2017 Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených auditom účtovnej závierky za rok 2016
1/2017 Organizačné usporiadanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
1/2017 Opatrenia na úseku ochrany pred požiarmi pre zimné vykurovacie obdobie 2017/2018
2/2017 Dodatok číslo 2 k vnútornému predpisu STU číslo 8/2013 Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
2/2017 Poskytovanie informácií o Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
2/2017 Elektronická úradná komunikácia v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
3/2017 Dodatok číslo 1 k vnútornému predpisu STU číslo 5/2013 Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
3/2017 Pravidlá prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
3/2017 Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených inšpekciou práce v roku 2017
4/2017 Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2018/2019
5/2017 Pravidlá udeľovania ocenenia Medaila Jura Hronca
6/2017 Inventarizácia majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave