Prejsť na obsah
Zamestnanci

Sumár všetkých interných predpisov STU bez ohľadu na právnu silu a rok vydania.

Smernice rektora - 2016

Číslo vnútorného predpisu STU Názov vnútorného predpisu STU
1/2016 Poplatky spojené s habilitačným konaním, vymenúvacím konaním a obhajobami doktorských dizertačných prác na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
2/2016 Postup pri oznamovaní protispoločenskej činnosti na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
3/2016 Zvýšenie bezpečnosti AIS Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
4/2016 Používanie platobných kariet na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
5/2016 Realizácia programu ERASMUS+ na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
6/2016 Registratúrny poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
7/2016 Vykonávanie finančnej kontroly v Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
8/2016 Platový predpis Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
9/2016 Pravidlá vydávania publikácií študijnej a inej literatúry na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
10/2016 Verejné obstarávanie v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
11/2016 Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2017/2018
12/2016 Cestovné náhrady v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pri tuzemských pracovných cestách
13/2016 Škodové konanie na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave