Prejsť na obsah
Zamestnanci

Sumár všetkých interných predpisov STU bez ohľadu na právnu silu a rok vydania.

- 2015

Číslo vnútorného predpisu STU Názov vnútorného predpisu STU
/2015 Zásady volieb do Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
1/2015 Dodatok číslo 1 k vnútornému predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
1/2015 Organizačný poriadok Vydavateľstva Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
1/2015

Zrušené interným predpisom č.:
Vykonávanie finančnej kontroly v Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
Vykonávanie finančnej kontroly v Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
1/2015 Zabezpečenie realizácie stavby "Revitalizácia objektov FEI STU"
1/2015 Cenník úhrady nákladov Archívu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
1/2015 Zásady vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre zamestnancov Rektorátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
1/2015 Organizačné usporiadanie ochrany pred požiarmi na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
2/2015 Dodatok číslo 4 k Organizačnému poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
2/2015

Zrušené interným predpisom č.:
Verejné obstarávanie v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Verejné obstarávanie v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
2/2015 Opatrenia na nápravu nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou skutočností uvedených v podaní postúpenom z MŠVVaŠ SR
2/2015 Postup jednotného účtovania školného na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
3/2015 Dodatok číslo 6 k Pracovnemu poriadku pre zamestnancov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
3/2015 Nakladanie s nepotrebným majetkom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
3/2015 Riadna inventarizácia majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za obdobie roka 2015
4/2015 Používanie vozidiel Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
4/2015 Predkladanie majetkových priznaní na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
5/2015 Bádateľský poriadok Archívu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
6/2015 Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
7/2015 Grantová schéma na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
8/2015 Plaketa Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
9/2015 Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2016/2017
10/2015 Pravidlá udeľovania ocenenia Študent roka na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave