Prejsť na obsah
Výskum

Ocenenia za publikácie v najrenomovanejších vedeckých časopisoch:

2016 – Ing. Pavol Jakubec, PhD., FCHPT STU:

za článok v časopise NATURE, Platforma pre objav nových makrolidických antibiotík (A platform for the discovery of new macrolide antibiotics) (Volume: 533, Issue: 7603, Pages: 338-+, published: May 19 2016)
Rozhovor s P. Jakubcom

2015 - prof. Ing. Marián Valko, DrSc., FCHPT STU:

ako jediný autor zo Slovenska medzi najcitovanejšími autormi sveta, jeho práca je evidovaná v databáze www.mostcited.com. Ako autor je uvedený aj v publikácií  THE WORLD’S MOST INFLUENTIAL SCIENTIFIC MINDS 2015, ktorú vydal Thomson Reuters v roku 2016 (celkovo 10 648 citácií).

  

Ocenenia za práce zverejnené vo vedeckých časopisoch s najvyšším impaktom v odbore:

2016 - Ing. Ivan Šalitroš, PhD., FCHPT STU:

za článok v Angewandte Chemie - International Edition (impakt faktor 11,709): Divergentná koordinačná chémia: Paralelná syntéza štvorjadrového železnatého komplexu so štruktúrou mriežky v dvoch tautomérnych formách (Divergent Coordination Chemistry: Parallel Synthesis of [2×2] Iron(II) Grid-Complex Tauto-Conformers).

2015:

Prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc., SvF STU:

za súbor 4 prác publikovaných v časopise IEEE Transactions on Fuzzy Systems (IF = 8,75) (publikácie autora z STU v časopise s najvyšším IF v kategórii podľa JCR Artificial Intelligence Sci),

Ing. Ivan Šalitroš, PhD., FCHPT STU:

za prácu autora z STU publikovanú v časopise ACS Nano (IF = 12,88) (publikácia s najvyšším absolútnym IF),

Mgr. Monika Kováčová, PhD., SjF STU:

za 2 práce autorky z STU publikované v časopise Nature Communications (IF = 11,47) (publikácie s druhým najvyšším absolútnym IF),

Prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., SvF STU:

za prácu autora z STU publikovanú v časopise Hydrology and EarthSystem Sciences (IF = 3,76) (publikácia s druhým najvyšším IF relatívne v kategórii podľa JCR Water resource sciences).

  

Vedecké práce s najvyšším počtom vedeckých ohlasov podľa SCI:

2016 - doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD., FCHPT STU:

za článok Nový elektrochemický prístup pre citlivé sledovanie purínových DNA báz: Simultánne stanovenie guanínu a adenínu v biologických vzorkách pomocou bórom dopovanej diamantovej elektródy (Modification-free electrochemical approach for sensitive monitoring of purine DNA bases: Simultaneous determination of guanine and adenine in biological samples using boron-doped diamond electrode) publikovaný v Sensor and Actuators B: Chemical (31 citácií).

2015 - prof. RNDr. Anna Kolesárová, PhD., FCHPT STU a prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc., SvF STU:

za prácu Generation of linear orders for intervals by means of aggregation functions, Bustince H.1, Fernandez J.1, Kolesárová A. 2, Mesiar R.3,4, FUZZY SETS AND SYSTEMS  Volume: 220 Pages: 69-77 Published: JUN 1 2013 DOI: 10.1016/j.fss.2012.07.015 s celkovým počtom citácií 37 (bez autocitácií);