Prejsť na obsah
Verejnosť
  1. Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie  možno podať odvolanie, a to  v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie.
  2. Odvolanie sa podáva osobe, ktorá rozhodovala v prvom stupni (útvar práce s verejnosťou/dekan fakulty/riaditeľ účelového zariadenia).
  3. O odvolaní sa rozhoduje do 15 dní od doručenia odvolania.
  4. Ak sa v lehote do 15 dní od doručenia odvolania nerozhodne, predpokladá sa, že bolo vydané rozhodnutie, ktorým sa odvolanie zamietlo a napadnuté rozhodnutie bolo potvrdené; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.