Prejsť na obsah
Študenti

VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV

 na poskytnutie podpory študentským organizáciám

 

Termín predloženia návrhov

15. marca 2019 (vrátane)

Forma podania návrhov

a) elektronicky vo formáte *.pdf s podpisom štatutárneho zástupcu
    na e-mailovú adresu: education@stuba.sk

    alebo

b) písomne na adresu: 
     Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov
     Vazovova 5
     812 43  Bratislava

Návrh musí obsahovať

a)  cieľ a zámer, v ktorom sa uvedie najmä spôsob a účel
     použitia podpory, ktorá má byť poskytnutá, jej výhodnosť, 
     opodstatnenosť, efektívnosť využitia a pod. pre študentskú
     organizáciu ako navrhovateľa a tiež pre STU ako poskytovateľa
     podpory,

b) požadovanú výšku podpory vyjadrenú v eurách,

c)  ak je to možné, podrobnejší rozpis položiek/činností/aktivít/tovaru
     a pod., na ktoré má byť podpora použitá,

d) kontaktnú osobu za študentské združenie, ktorá bude
    oprávnená a povinná rektorom poverenej osobe preukázať
    dodržanie účelu použitia poskytnutej podpory.