Prejsť na obsah
Študenti

Medailou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vyjadruje univerzita jednotlivcom a inštitúciám poctu a ocenenie za mimoriadne úspechy v pedagogickej, vedeckovýskumnej práci a za mimoriadne zásluhy o rozvoj univerzity.

Medaila sa udeľuje: 

  • pracovníkom univerzity a osobnostiam mimo univerzity za celoživotné dielo alebo za mimoriadne výsledky v pedagogickej práci, za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedeckého poznania alebo za mimoriadne zásluhy o rozvoj STU,
  • kolektívom škôl a vedeckých inštitúcií ako prejav uznania za výnimočné úspechy v úsilí o rozvoj vedy a STU,
  •  vynikajúcim študentom STU v Bratislave.

Medailu udeľuje rektor univerzity na základe schválenia návrhu vo Vedeckej rade STU. Vo výnimočných prípadoch schválenie vedeckou radou univerzity môže byť dodatočné. 

Návrh na udelenie medaily predkladajú rektorovi členovia Vedeckej rady STU a predseda Akademického senátu STU.

S medailou sa súčasne odovzdáva diplom, ktorý obsahuje:

  • meno a priezvisko vyznamenaného
  • stručný dôvod udelenia,
  • dátum odovzdania,
  • podpis rektora,
  • poradové číslo protokolu.

K udeleniu medaily sa neviaže finančná odmena.

Medailu STU odovzdáva oceneným rektor STU alebo ním poverený akademický funkcionár univerzity na slávnostnom zasadnutí.

O odovzdaných medailách sa vedie na Oddelení vedy rektorátu STU protokol, v ktorom sa zaznamenáva poradové číslo, meno a adresa vyznamenaného, dôvod udelenia (návrh) a dátum odovzdania medaily.

Schválené Vedeckou radou STU dňa 21. októbra 1991.