Prejsť na obsah
Univerzita
Vážení priatelia,

Vladimír Bálešpradávna múdrosť vraví, že poznanie je svetlom na ceste životom. Dvojnásobne to platí dnes na prahu rozvoja ekonomiky založenej na vedomostiach. Vstupom Slovenska do Európskej únie mnohé oblasti života spoločnosti získavajú nový rozmer. Objavujú sa nové možnosti, výzvy i problémy. Znalosti budú patriť k najcennejším atribútom úspechu, a to nielen v ekonomike.

Slovenská technická univerzita v Bratislave sa snaží prispievať k prehlbovaniu poznania. Činí tak získavaním nových poznatkov na poli vedy, ich šírením prostredníctvom vzdelávania, ale aj podporou ich využitia v priamej spolupráci s praxou. Takto zachováva stáročný odkaz svojich predchodcov – akademikov Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, prvej technickej univerzity svojho druhu v srdci Európy. Základy klasických technických odborov, odborov ekonomických, prírodných, lesníckych, poľnohospodárskych i výtvarných, položené na jej pôde, sa stali východiskom formovania ďalších samostatných vysokých škôl.

V duchu modernej doby dokázala naša univerzita svižne zareagovať na prítomnosť zahraničných investícií, rozvíjajúci sa automobilový priemysel i nástup najnovších technológií. Odrazom toho sú pribúdajúce atraktívne študijné programy, rastúci záujem partnerov z výrobnej a podnikateľskej praxe, ako aj neustále sa zintenzívňujúca medzinárodná spolupráca.

Našou ambíciou je prispievať výsledkami našich aktivít na poli vedeckého výskumu i vzdelávania k rozvoju znalostnej ekonomiky, a tak sa podieľať na napĺňaní základných cieľov Lisabonskej stratégie na Slovensku.

Verím, že nasledujúce stránky vzbudia vo vás záujem dozvedieť sa o nás ešte viac.

Vladimír Báleš
rektor