Prejsť na obsah
Univerzita

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.

prorektorka pre vzdelávanie, mobility a starostlivosť o študentov

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.

Monika Bakošová je absolventkou Chemickotechnologickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v odbore procesy, zariadenia a automatizácia chemických výrob (Ing.) a v odbore technická kybernetika (CSc.). Ako zamestnankyňa pôsobí na SVŠT a Slovenskej technickej univerzite v Bratislave od roku 1986. Pracovala vo funkciách vedecký pracovník (Ústav biotechnológie SVŠT, do r. 1991), vedecký pracovník (CHTF SVŠT, do r. 1992), odborný asistent (FCHPT STU, do r. 1999)  a docent (FCHPT STU, doteraz).  Habilitovala sa v odbore chemické inžinierstvo a riadenie procesov (1999). Absolvovala výskumné pobyty na DTH v Dánsku a ETH vo Švajčiarsku. Plynulo komunikuje v angličtine. Profesijne sa vo výskume a pedagogickej činnosti venuje automatizácii, modelovaniu, simulácii a riadeniu procesov. Osobitný dôraz kladie na pokročilé metódy riadenia procesov. Bola vedúcou 21 bakalárskych prác, 20 diplomových prác a 4 úspešne obhájených dizertačných prác.

Je spoluautorkou 1 monografie, 2 vysokoškolských učebníc, 74 výstupov vo WoS, z toho 15 publikácií typu A. Má viac ako 200 citácií vo WoS a Scopus, h-index 10. Bola zodpovednou riešiteľkou 4 projektov VEGA a 2 bilaterálnych projektov APVV. Bola a je členkou programových výborov konferencií. Je recenzentkou viacerých časopisov (Automatica, IEEE Trans. on Automatic Control, J. Process Control, Applied Thermal Engineering, Energy a ďalších). Spolugarantuje doktorandský študijný program riadenie procesov v študijnom odbore automatizácia na FCHPT STU (od r. 2008). Pôsobí ako členka odborovej komisie v študijnom odbore 5.2.14 automatizácia na STU (od r. 2004). Je členkou vedeckej rady FCHPT STU (od r. 2011). Bola členkou (2004-2008) a podpredsedníčkou AS FCHPT (2008-2011). Je predsedníčkou dozornej rady Nadácie pre rozvoj FCHT STU v Bratislave (od r. 2018). V rokoch 2011-2019 pôsobila ako prodekanka FCHPT STU pre denné a externé bakalárske štúdium, inžinierske a doktorandské štúdium, mobility študentov, ďalšie formy vzdelávania a sociálnu starostlivosť o študentov.

 


Adresa:
Rektorát
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1
Tel.:
+421 917 669 053
Fax:
02/5249 9384
E-mail:
monika.bakosova@stuba.sk