Prejsť na obsah
Univerzita

prof. Ing. František Uherek, PhD.

prorektor pre spoluprácu s praxou

prof. Ing. František Uherek, PhD.

František Uherek pôsobí na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave od roku 1980. Po absolvovaní Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej (dnešná SPŠE K. Adlera v Bratislave) ukončil vysokoškolské štúdium na EF SVŠT v roku 1979 v odbore Mikroelektronika. Titul docent (1994) a profesor (2003) získal na FEI STU v odbore Elektronika. Dlhoročne pôsobí vo funkcii zástupcu riaditeľa Ústavu elektroniky a fotoniky FEI STU. V rokoch 2012 až 2019 bol predsedom AS FEI STU a v rokoch 2016 až 2019 členom AS STU.

Výskumne a pedagogicky sa venuje problematike optoelektroniky, fotoniky, optických komunikačných a senzorových systémov, laserov a laserových technológií. Aktívne sa podieľa na rozširovaní najnovších vedeckých poznatkov v oblasti elektroniky, optoelektroniky a laserovej techniky na Slovensku. Významne sa podieľal na príprave a realizácii projektu vybudovania Medzinárodného laserového centra v Bratislave. Bol a je členom programových výborov medzinárodných konferencií ECS, ASDAM, LALS´98, WQACO 99, Laser Physics 2002, Optické komunikácie, ECONOS a ADEPT.

Viedol a v súčasnosti aj vedie viaceré vedecko-výskumné domáce a zahraničné projekty (2 ASF EÚ, 4 VEGA, 4 projekty aplikovaného výskumu, je spoluriešiteľom viacerých projektov APVV a 9 zahraničných projektov z toho 1 5RP, 2 6RP, 2 7RP, 2 H2020 a štyri bilaterálne). Publikoval viac ako 150 vedeckých prác v zahraničných a domácich časopisoch a v zborníkoch z vedeckých konferencií s viac ako 300 citáciami (h = 8, bez samocitácií). Je spoluautorom dvoch patentov a jedného návrhu na patent.

Je členom redakčnej rady medzinárodného časopisu Optics (Elsevier), časopisu Veda a armáda (Science and Military) a časopisu Zvárač (SK). Od roku 1996 je členom národného výboru SPIE/CS, od roku 1999 je členom IEEE, od roku 2001 je členom EOS a od roku 2017 podpredsedom výkonného výboru ČSSF.

 


Adresa:
Rektorát
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1
Tel.:
+421 940 510 080
Fax:
+421 2 5249 9384
E-mail:
frantisek.uherek@stuba.sk