Prejsť na obsah
Univerzita

prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.

prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.

Szolgay Ján  získal vysokoškolské vzdelanie na SVŠT v Bratislave v odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby. V r. 1978 absolvoval medzinárodný vyšší postgraduálny hydrologický kurz UNESCO na Lomonosovovej univerzite v Moskve. V rokoch 1976 – 1990 bol pracovníkom Ústavu hydrológie SAV, kde získal v roku 1982 vedeckú hodnosť CSc. v odbore hydrológia. Od roku 1991 je pracovníkom SvF STU. Docentom v odbore hydrológia a vodné hospodárstvo sa stal v roku 1992, profesorom v roku 1999.Pôsobil vo funkcii vedúceho katedry vodného hospodárstva krajiny, bol opakovane prodekanom pre vedecko výchovnú činnosť a pre zahraničné styky.

Na výchove bakalárov a diplomantov na SvF sa podieľa v študijných programoch stavby na tvorbu a ochranu prostredia, vodné stavby a vodné hospodárstvo a  civil engineering. Je školiteľom v PhD študijných programoch vodohospodárske inžinierstvo a krajinárstvo, v ktorých vychoval celkovo 20 doktorov filozofie.

Vo vedeckej činnosti sa zaoberá hodnotením vplyvov zmeny prostredia a klímy na hydrologický režim a režim povodní, regionálnou frekvenčnou analýzou povodní a metódami simulácie vodohospodárskych sústav. Bol riešiteľom štyroch projektov rámcových programov EÚ, viacerých projektov VEGA a APVV. Bol členom redakčných rád karentovaných časopisov Hydrology and Earth Systems Sciences, Journal of Hydrology a Journal of Hydrological Sciences. V súčasnosti pôsobí v RR CC časopisov Journal of River Basin Management, Journal of Hydrology and Hydraulics a Water Resources Management. Je Národným korešpondentom Medzinárodnej asociácie hydrologických vied IAHS a podpredsedom Slovenského výboru pre hydrológiu pre MHP UNESCO a podpredsedom Slovenského komitétu IUGG.

Ako vedúci kolektívu získal Cenu SAV za vedecké výsledky získané v spolupráci SAV s VŠ (2004), ako člen kolektívu  Cenu ministra ŽP za mimoriadne výsledky alebo dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie a v rozvoji environmentalistiky (2005), bol  profesorom roka STU (2007) a vedcom roka STU (2008). Je spolunositeľom  Nobelovej ceny mieru za činnosť v Medzivládnom paneli pre zmenu klímy IPCC (2007), nositeľom Medaily Henry Darcyho Európskej geofyzikálnej únie (2011) a čestnej plakety SAV Dionýza Štúra za výsledky v prírodných vedách 2013.

 


Adresa:
Rektorát
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1
Tel.:
+421 911 467 421
Fax:
+421 2 5249 9384
E-mail:
jan.szolgay@stuba.sk