Prejsť na obsah
Univerzitný technologický inkubátor

Úlohou Univerzitného technologického inkubátora STU je podporovať vznik a fungovanie technicky a technologicky orientovaných firiem v prvom štádiu ich pôsobenia na trhu. Záujemcom o podnikanie a začínajúcim podnikateľom ponúkame zaujímavé služby, ktoré im pomôžu pri založení a rozbehu firmy:

1. Start-up kancelária:

Pre koho je určený program Start-up kancelária
O vstup do Start-up kancelárie sa môžu uchádzať záujemcovia – študenti alebo absolventi vysokej školy (univerzity), ktorí si plánujú založiť inovatívnu firmu, ktorá sa bude orientovať na poskytovanie produktov a služieb v oblasti techniky a technológií.

Aké výhody je možné využívať v rámci programu
Frekventant v Start-up kancelárii môže využívať zadarmo na 3 mesiace:

 • zariadenú kanceláriu s rozlohou 15 m2,
 • technické vybavenie (PC zostava, multifunkčné zariadenie),
 • pripojenie na internet,
 • zasadaciu miestnosť s kapacitou pre 20 osôb,
 • poradenstvo v oblasti založenia firmy a písania podnikateľského plánu.

Povinnosti frekventanta v Start-up kancelárii
Pri vstupe do Start-up kancelárie frekventant podpisuje „Prehlásenie“, že bude využívať výhody poskytované v rámci tohto programu za účelom skvalitnenia a rozšírenia svojho vedomostného obzoru v podnikateľskej oblasti a zároveň nasmeruje svoj inovatívny zámer ku komercializácii a založeniu firmy.
Počas pôsobenia v Start-up kancelárii má frekventant za úlohu okrem založenia firmy napísať podnikateľský plán, ktorý predkladá manažmentu inkubátora pri ukončení pôsobenia v Start-up kancelárii. S ním sa potom môže uchádzať o vstup do inkubátora ako inkubovaná firma.

Podmienky zapojenia sa do programu
Každý uchádzač o vstup do Start-up kancelárie musí predložiť manažmentu inkubátora potrebné dokumenty a musí prejsť hodnotením výberovej komisie inkubátora.

Predloženie dokumentov
Pri uchádzaní sa o vstup do Start-up kancelárie uchádzač predkladá nasledovné dokumenty:
1. Dotazník
2.
Životopis/-y zakladateľa/-ov firmy
3. Potvrdenie o štúdiu na vysokej škole (študent/-i alebo absolvent/-i VŠ)


    2. PROGRAM INQB (program podpory podnikania):

Pre koho je program určený
O vstup do inkubátora ako inkubovaná firma sa môžu uchádzať záujemcovia, ktorí si plánujú založiť alebo už majú založenú inovatívnu firmu (obchodnú spoločnosť alebo živnosť) s orientáciou na poskytovanie produktov a služieb v oblasti techniky a technológií v zmysle nasledujúcej tabuľky:

Vstup do inkubátora ako inkubovaná firma:

Možnosť pôsobiť v inkubátore ako inkubovaná firma:

do konca 3. roku od založenia firmy (zápisu do OR SR alebo Živnostenského registra) *

max. na obdobie 3 rokov (5 rokov pre oblasť bio-
a nanotechnológií)*

* Pred vstupom do inkubátora by mala firma existovať menej ako 3 roky. Výnimka – menej ako 5 rokov sa vzťahuje iba na oblasť bio- a nanotechnológií.

Aké výhody je možné využívať v rámci programu
Inkubované firmy môžu počas inkubovaného obdobia využívať nasledujúce výhody:

 • zvýhodnený prenájom zariadených kancelárskych priestorov vrátane služieb spojených s nájmom (elektrina, voda, plyn - kúrenie, OLO, upratovanie) v zmysle aktuálne platného cenníka,
 • využívanie technického vybavenia – sieťová tlačiareň, kopírka, scanner, fax,
 • možnosť používať adresu inkubátora ako sídlo svojej firmy,
 • poštový priečinok v priestoroch manažmentu inkubátora, preberanie doporučenej pošty na žiadosť firmy (na základe vybavenia splnomocnenia na preberanie pošty) a oznámenie o prebraní poštovej zásielky,
 • možnosť využívať zadarmo zasadaciu miestnosť s kapacitou pre 20 osôb na interné rokovania firmy (stretnutia s obchodnými partnermi, interné školenia a pod.),
 • možnosť využívať ostatné zasadacie a konferenčné miestnosti a doplnkové služby (prenájom notebooku, dataprojektora a ozvučovacej techniky) za zvýhodnených podmienok,
 • sprostredkovanie pripojenia na internetovú sieť, ktorú prevádzkuje združenie SANET,
 • telefonické pripojenie prostredníctvom spoločnej telefónnej ústredne,
 • sprostredkovanie prístupu k laboratóriám v rámci priestorov STU,
 • sprostredkovanie kontaktov na investorov v oblasti rizikového kapitálu,
 • poradenské služby určené na podporu a rozvoj podnikania podľa aktuálnych možností UTI STU,
 • poradenské služby v oblasti ochrany práv z predmetov duševného vlastníctva a sprostredkovanie prediagnostiky priemyselných práv medzi prijímateľom a Úradom priemyselného vlastníctva SR,
 • propagácia firmy v rámci aktivít inkubátora (konferencie, semináre, účasť na výstavách a veľtrhoch, príspevky v tlači a pod.) a na webovej stránke inkubátora a STU (www.inqb.sk, www.stuba.sk),
 • spoločné priestory, kuchynka.

Povinnosti inkubovanej firmy
Inkubovaná firma je povinná dodržiavať podmienky, ktoré sú dohodnuté v rámcovej dohode o zaradení do programu a povinnosti ustanovené v nájomnej zmluve (podpisuje sa pri vstupe do inkubátora na obdobie jedného roka). V prípade, že inkubovaná firma bude dodržiavať stanovené podmienky a povinnosti, nájomná zmluva bude predĺžená vždy o ďalší rok po obdobie, na ktoré bola firma prijatá do inkubátora.

Podmienky zapojenia sa do programu
Každý uchádzač o vstup do inkubátora ako inkubovaná firma musí predložiť manažmentu inkubátora potrebné dokumenty a musí prejsť hodnotením výberovej komisie inkubátora. Jeden uchádzač môže byť podporený v inkubátore najviac s dvomi obchodnými spoločnosťami.

Predloženie dokumentov

Pri uchádzaní sa o vstup do inkubátora ako inkubovaná firma (o zaradenie do programu InQb) uchádzač predloží nasledovné dokumenty:
1. Žiadosť o vstup do inkubátora
2.
Podnikateľský plán
3.
Životopis/-y zakladateľa/-ov firmy
4. Výpis z OR SR alebo Živnostenského registra (v prípade, že je firma už založená pri uchádzaní sa o vstup do inkubátora)